2.21.117 Inventaris van het archief van mr. H.P. Marchant [levensjaren 1869-1956] en enkele familieleden en aanverwante families, (1753) 1798-1916 Ch.J.A.M. Schaepman Nationaal Archief, Den Haag 1968 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 25 juni 2007. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. 9 mei 2012 Redactionele wijziging door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Collectie 151 Marchant Marchant 1753-1946 merendeel 1798-1946 C25093 2,50 meter; 629 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Wel zit er wat fotomateriaal in dit archief. Nationaal Archief, Den Haag familie Marchant, familie Van der Goes, familie Rambonnet. H.P. Marchant was onder andere minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het tweede kabinet-Colijn en lange tijd fractievoorzitter van de V.D.B. (Vrijzinnig-Democratische Bond), waarvan hij mede-oprichter was. Hij begon zijn carriere als advocaat en wethouder in Deventer. Na zijn bekering tot het Rooms Katholieke geloof ging hij over naar de R.K.S.P. (Roomsch-Katholieke Staatspartij), waar hij van 1935 tot 1945 actief voor was. Vanaf 1935 was hij ook voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.In dit archief bevinden zich stukken van persoonlijke aard, stukken betreffende zijn loopbaan en overige stukken zoals correspondentie en aantekeningen en publicaties. Wat betreft de stukken van persoonlijke aard vallen daaronder o.a. stukken over zijn voorgeslacht, stukken betreffende zijn jeugd en huwelijk, waaronder correspondentie met familie en vrienden, en stukken betreffende zijn overgang naar de Rooms Katholieke kerk.Onder de stukken betreffende zijn loopbaan vallen stukken die betrekking hebben op zijn werk als advocaat, als politicus (zowel lokaal te Deventer als landelijk) en als voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Pieter Marchant werd op 12 februari 1869 te Deventer geboren als zoon van Carel Anthony, officier van Justitie en Apollonia Jacoba van der Horst. Hij overleed te 's-Gravenhage op 12 mei 1956. Op 10 augustus 1901 huwde hij te Wijhe, Sara Maria Magdalena Rambonnet, geboren te Wijhe 25 oktober 1870, dochter van Mr. Frederic Louis, burgemeester te Wijhe, en jonkvrouwe Sara Maria Cornelia Meyer. Zij overleed te 's-Gravenhage op 15 november 1953.

Marchant studeerde te Leiden en promoveerde in 1894 op het proefschrift "Begrip en gevolg van de beleediging in het burgerlijk recht". In datzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Deventer. Op 20december 1897 werd hij in Deventer als raadslid geïnstalleerd. In de vergadering van 16 januari 1899 werd hij tot wethouder benoemd en op 6 februari 1899 werd hij geïnstalleerd. Hij was wethouder van financiën met toezicht op het burgerlijk armbestuur, het ziekenhuis, de gasthuizen enz., benevens belast met de waarneming van de burgerlijke stand.

In 1900 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als afgevaardigde voor Deventer.

Hij behoorde tot de oprichters van de Vrijzinnige Democratische Bond.

In 1901 vestigde Marchant zich als advocaat te 's-Gravenhage.

In 1916 werd hij, na de dood van Dr. Bos, in de fractievergadering van 9 mei, waarin Mr. Ketelaar als oudste in jaren het voorzitterschap waarnam, met 6 stemmen voor en 1 op Ketelaar, tot leider van de Vrijzinnig Democratische Tweede Kamerfractie gekozen.

In 1931 werd hij te 's-Gravenhage tot wethouder van Onderwijs, in loting met de liberale prof. Ir. C.L. van der Bilt verkozen. Colijn nam hem in mei 1933 als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op in zijn tweede kabinet. Hij was de opvolger van Mr. Terpstra.

In verband met zijn overgang tot de Katholieke Kerk in december 1934, trad hij in mei 1935 als minister af.

In april 1935 werd hij benoemd als voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Nadat hij zich uit het actieve politieke leven had teruggetrokken verschenen van zijn hand nog talloze artikelen.

Daar naast publiceerde hij o.m. de volgende boeken: Hoe kwam ik er toe (Teulings Uitgevers maatschappij, 's-Hertogenbosch), Tot Verweer (A.W. Sijthoff's, Uitgeverij N.V. Leiden 1935), De Zelfmoord der Kiezers (Algemeen secretariaat van de R.K. Staatspartij, Den Haag 1937), Een Staatkundige Epidemie (Teulings Uitgevers maatschappij, 's-Hertogenbosch 1936), Echtgenoten zonder contract (Paul Brand, Hilversum 1941).

Bij K.B. van 1 juli 1938 werd hij benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau.

Geschiedenis van het archiefbeheer

De papieren Marchant werden vanwege de executeur-testamentair door bemiddeling van mr, W. Koops, commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten Generaal, in 1961 aan het Algemeen Rijksarchief geschonken.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

2.21 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 151 Marchant, nummer toegang 2.21.117, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Marchant, 2.21.117, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD. A. VOORGESLACHT. a. Familie Marchant.

Carel Anthony Marchant 1744-1826, burgemeester van Wageningen, trouwt le Cornelia Elisabeth Domburg; trouwt 2e Maria Catharine Hoffman. Uit het eerste huwelijk: Jan,ged. Amsterdam 18 december 1768, rijksontvanger, overleden Breda 23 mei 1848, trouwt Amsterdam 21 juli 1789 Aletta Emilia Eck, ged. Amsterdam 22 december 1771, overleden Breda 20 april 1855, dr.van Ds. Johannes Arnoldus en Barbara Johanna Thijssen. Uit dit huwelijk o.a. Carel Anthony en Jan Emilius.

1. Carel Anthony.

Carel Anthony, geb. Amsterdam 15 augustus 1799, lid van het gerechtshof van Suriname, overleden Amsterdam 9 mei 1864, tr. aldaar 13 augustus 1829 Wilhelmina Johanna van der Goes, geb. Nederhorst den Berg 19 april 1801, overleden Utrecht 29 oktober 1866, dr. van Wilhelm Johan en Clasina Magdalena Haack.

1 http://proxy.handle.net/10648/dd56f515-fced-4e31-be4c-e44f1c8f1e8b Bul als doctor in de beide rechten van de universiteit van Leiden. 23 oktober 1822 1 stuk. 2 http://proxy.handle.net/10648/0c5a4033-b8c9-4b8a-8d36-0e68a6640118 Uittreksel uit de huwelijksakte van Carel Anthony Marchant en Wilhelmina Johanna van der Goes, augustus 1829 en z.d 2 stukken. 3 http://proxy.handle.net/10648/68fc67d5-50e2-4394-a27e-06761be9129a Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Carel Anthony Marchant en Wilhelmina Johanna van der Goes, met stukken betreffende de huwelijksplechtigheid. Augustus 1829-juni 1830 1 omslag, 4 http://proxy.handle.net/10648/4e86a0c1-b044-47a8-b57f-d1b1412287fd Brieven van J.P. du Quesne en zijn vrouw aan Wilhelmina Marchant-van der Goes, juli, augustus en September 1829 6 stukken. 5 http://proxy.handle.net/10648/434f9e71-ea86-46a9-b5a0-9d39d4544efe Brief van Carel Anthony Marchant en zijn vrouw aan hun ouders op hun trouwdag 14 augustus 1829 1 stuk. 6 http://proxy.handle.net/10648/4f938a28-29ce-44e8-b3a3-19369b3895e1 De Surinaamsche courant waarin aankondiging van de eedsaflegging als lid van het Hof van Civile- en Criminele Justitie door Carel Anthony Marchant. 1 stuk. 7 http://proxy.handle.net/10648/c97deb88-318a-4d65-87b9-3c56ced0227c Brief van B.S. Nayler aan Carel Anthony Marchant. 6 juni 1837 1 stuk. 8 http://proxy.handle.net/10648/00d19b6c-77fa-4d1a-b0be-f7b5a11b2f4f Uittreksel uitdeoverlijdensaktevan Carel Anthony Marchant. 26 juli 1864 1 stuk. 9 http://proxy.handle.net/10648/b22fc965-10af-4631-b26c-d90d5343d9ed Staat van rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven in de boedel en nalatenschap van Carel Anthony Marchant door zijn weduwe Wilhelmina Johanna van der Goes. 29 juli 1864 1 stuk. 10 http://proxy.handle.net/10648/9cc5d8b9-a090-425a-93ed-4eb92969f920 Lijstje met namen van de kinderen uit het huwelijk van Carel Anthony Marchant en Wilhelmina Johanna van der Goes, z.d 1 stuk. 11 http://proxy.handle.net/10648/a69aee50-ed9c-4236-815a-6c2c3aa830f8 Oproep van de "Maire van Amsterdam om het jaarfeest van Z.M. den Keizer en Koning plechtig te herdenken". 4 augustus 1813 1 stuk. 12 http://proxy.handle.net/10648/ca624ca5-fcae-422f-ad80-1955171906fc Copieën van geneeskundige recepten. 13 September 1850 en z.d 3 bladen. 13 http://proxy.handle.net/10648/88889af0-3075-4d68-b020-6e421afdf586 Boedellijst, z.d 2 bladen. 14 http://proxy.handle.net/10648/a53b2f30-f4d9-4e4d-97d0-6e7f60a4585d Schrift met proza en een gedrukt gedicht, z.d 2 katernen.
2. Jan Emilius.

Jan Emilius geb. te Amsterdam 14 maart 1801, overleden Paramaribo 25 juli 1821.

15 http://proxy.handle.net/10648/75029b75-fe9c-40d8-906a-8639acf20b5b Uittreksel uit de overlijdensakte van Jan Emilius Marchant 25 juli 1821. Afschrift. 14 maart 1825 1 stuk.
3. Carel Anthony.

Carel Anthony, geb. Wageningen 28 juli 1835, officier van Justitie, overl. Velp 6 november 1909, tr. Weesp 8 mei 1863 Apollonia Jacoba van der Horst, geb. (tr. Weesp 4 mei 1839, overl. Velp 25 februari 1909, dr. van Dirk en Cornelia Feijh.

Uit dit huwelijk:

Wilhelmina Jacoba Marchant, geb. Gorinchem 25 februari 1864, overl. Bergen (N.H.) 5 september 1933. Dirk Anthonie Marchant, geb. Gorinchem 4 juni 1865, overl. Deventer 5 mei 1873. Cornelia Wilhelmina Marchant, geb.Gorinchem 6 juni 1866, overl. Laren (N.H.) 24 februari 1952 Pieter Marchant.
16 http://proxy.handle.net/10648/b8c911e5-e34d-408d-9a19-bea5840227ac Uittreksel uit de geboorteakte van Carel Anthony Marchant. 13 augustus 1835 1 stuk. 17 http://proxy.handle.net/10648/ed44641e-160e-43a6-8e20-dad05c65034b Inschrijvingsbewijs van de universiteit van Utrecht voor Carel Anthony Marchant. 28 juli 1853 1 stuk. 18 http://proxy.handle.net/10648/115f700d-13e7-4eba-ad89-d5b4c261070f Aanbevelingsbrief van het Utrecht's gymnasium. 7 juli 1854 1 stuk. 19 http://proxy.handle.net/10648/d16f568d-e38b-4c45-a693-d980b1918ea7 Akte van admissie tot de universiteit van Utrecht. 10 oktober 1854 1 stuk. 20 http://proxy.handle.net/10648/bb0646ad-e229-4a89-a634-833fe5299383 Diploma's van de universiteit van Utrecht. 12 maart 1855, 7 oktober 1856 en 27 maart 1858 3 stukken. 21 http://proxy.handle.net/10648/50920106-7226-45b3-a05b-1f48e2a9c23e "Het manifest van de afgetreden senaat", publicatie van de senaat van het Utrechtsche studentencorps. Gedrukt. 31 mei 1855 1 stuk. 22 http://proxy.handle.net/10648/4e836307-966d-4d63-ac8f-5a55705964e5 Brief van J. van Beers met dank voor het zenden van een tekening. 15 april 1856 1 stuk. 23 http://proxy.handle.net/10648/7e40bab0-2be0-4da3-a5f0-8dce2064c75d Brieven van de actrice Adelaide Ristori-Del Grillo aan Carel Anthony Marchant. 17 juli 1859, 18 mei en 31 augustus 1860 3 stukken. 24 http://proxy.handle.net/10648/a51dab7e-9beb-4c68-9bfd-d8e2ae93a26c Bui als doctor in de rechten van de universiteit van Utrecht. 21 februari 1861 1 stuk. 25 http://proxy.handle.net/10648/87c3426b-5240-4c8d-976c-fb87e4e36c65 Akte van eedsaflegging als advocaat te Amsterdam. Uittreksel 16 mei 1861 1 stuk. 26 http://proxy.handle.net/10648/35d211f8-6a94-420e-bfa7-3fb0a88cfed3 Koninklijk Besluit van 13 September 1862 no. 39, houdende aanstelling als substituut officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank te Gorinchem. Afschrift. 13 September 1862 1 stuk. 27 http://proxy.handle.net/10648/c18c4577-a878-4761-b32a-b6492e10dc89 Akte van eedsaflegging als substituut officier van Justitie. Uittreksel'. 24 September 1862 1 stuk. 28 http://proxy.handle.net/10648/1451cd69-28d8-4ca7-90b8-3d1ffdb88de7 Besluit van de minister van Justitie houdende toestemming tot buitenlands verlof. 16 april 1863 1 stuk. 29 http://proxy.handle.net/10648/0f20b324-501f-4161-98ee-16e9390ef728 Uittreksel uit de huwelijksakte van Carel Anthony Marchant en ApolIonia Jacoba van der Horst. 8 mei 1863 1 stuk. 30 http://proxy.handle.net/10648/7ccca105-67ca-4576-85cc-d80743ca0474 Gedichtjes en menu van het huwelijksdéjeuner. (mei 1863) 1 omslag. 31 http://proxy.handle.net/10648/62435196-5b1f-4a9d-861c-6803985709d5 Stukken betreffende zijn aanstelling en eedsaflegging als substituut officier van Justitie te Deventer, de op wachtgeldstelling en het ontslag. December 1866-april 1878 1 omslag. 32 http://proxy.handle.net/10648/bbc8cc2e-568d-44c1-936b-91ca271172df Brief van N.T. bij het verlies van een van zijn kinderen. 19 mei 1873 1 stuk. 33 http://proxy.handle.net/10648/9a4e98ba-4dc3-49fc-93c8-071be80d97f1 Koninklijk Besluit van 16 april 1888 no. 2, houdende het eervol ontslag als lid van het college van regenten van de strafgevangenis te Deventer. Afschrift. 16 april 1888 1 stuk. 34 http://proxy.handle.net/10648/cefc22bb-022f-4dbd-b8eb-2d721b4426a2 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken houdende verlof om colleges te volgen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, met begeleidbrief. 20 juli 1889 2 stukken. 35 http://proxy.handle.net/10648/56cc2706-36bd-47ba-b930-540eab8e2598 Bewijs van lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. 18 juni 1891 1 stuk. 36 http://proxy.handle.net/10648/64221ff0-b52e-4e73-98d7-d3974c1705e4 Uittreksel uit de overlijdensakte van Apollonia Jacoba van der Horst en successie-aangifte. Februari-september 1909 3 stukken. 37 http://proxy.handle.net/10648/b8ae5473-9870-45c5-971a-0bf20b292410 Bewijs van ontvangst voor de betaling van successierechten op de erfenis van Carel Anthony Marchant. 2 juli 1910 1 stuk. 38 http://proxy.handle.net/10648/8faf88b7-7bfd-4e45-9bbe-88bb15ab73a0 Levensbericht van Mr. Carel Anthony Marchant Jr. door Mr. J. Domela Nieuwenhuis. April 1910 1 katern. 39 http://proxy.handle.net/10648/32b8e024-4c4d-4332-a78c-7d4acea39c0f Brief van Hendrik Pieter Marchant aan de minister van Justitie betreffen de het wachtgeld van Carel Anthony Marchant. Afschrift, z.j 1 stuk. 40 http://proxy.handle.net/10648/8bd0bdeb-d90f-4f80-91bf-87274ba2b040 Briefwisseling tussen Nancy Marchant en haar moeder. Maart 1864 en 10 februari 1866 5 stukken. 41 http://proxy.handle.net/10648/5f86ba0b-0a58-428f-8d13-26780476d659 Gedrukte reglementen van het Armenhof Meermansburg te Leiden, z.d.en 1753, 1 juli 1844 2 stukken. 42 http://proxy.handle.net/10648/0681dc04-4e87-4453-9295-a680ec04a419 Gedichten. 19e eeuw 1 omslag.
b. Familie Van der Goes.

Willem Johan van der Goes, geb. Leiden 20 September 1773, overl. te Amsterdam 15 oktober 1847, tr. te Amsterdam 2 September 1798 Clasina Magdalena Haack, geb. Noordschouwen 6 februari 1774, overl. te Amsterdam 11 oktober 1842, dr. van Ds. Petrus en Johanna Ball. (Nederlands adelsboek 40e jaargang, biz. 126, 's-Gravenhage 1942).

43 http://proxy.handle.net/10648/18b539b9-ac60-48bf-b8a0-861caa569520 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Willem Johan van der Goes en Clasina Magdalena Haack, met bewijs van betaling van het middel op het trouwen. September 1798 2 stukken. 44 http://proxy.handle.net/10648/81a6f8b4-c338-499d-9ae2-c9e4487f7a24 Uittreksels uit geboorte en doopakten van Petrus Haack van der Goes/ Wilhelmina Johanna en Johanna Magdalena van der Goes, 21 oktober 1799, 19 april 1801, 11 januari 1808 3 stukken. 45 http://proxy.handle.net/10648/ff5e9af9-7092-4311-8e03-93883a2ac946 Akte van volmacht van Petrus Haack van der Goes voor zijn vader Willem Johan van der Goes. 8 april 1847 1 stuk. 46 http://proxy.handle.net/10648/e217ba76-1a68-43b5-9dff-5a36ca6d979f Getuigschrift voor Willem Johan van der Goes als meester in de "Order der Vrijmetselaaren". 1 stuk. 47 http://proxy.handle.net/10648/c8b40f93-c3b4-4c8e-95b8-80bc16171766 Uittreksel uit de overlijdensakte van Willem Johan van der Goes. 9 maart 1855 1 stuk. 48 http://proxy.handle.net/10648/0ed877e4-cbfb-44e5-82a8-5b8e935b3cba Briefwisseling met bijlagen inzake het fidei commissaire legaat van Willem Johan van der Goes. 1855-1856 1 omslag. 49 http://proxy.handle.net/10648/12b24a13-b70e-42ec-b049-d43d87e68f57 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Willem Johan van der Goes. 26 maart 1855 1 stuk. 50 http://proxy.handle.net/10648/8a210c62-179b-456e-9773-4c63c16a0ac2 Schrijven van de minister van Koloniën aan mevrouw W.J. van der Goes betreffende het in ontvangst nemen van de nalatenschap van haar man Mr. C.A. Marchant. 8 September
c. Familie Rambonnet.

Sara Maria Magdalena Rambonnet, geb. te Wijhe 25 oktober 1870, overl. te 's-Gravenhage 15 november 1953, dr. van Frédéric Louis en Jonkvr.Sara Cornelia Meyer, tr. te Wijhe 10 augustus 1901 Hendrik Pieter Marchant. (zie voor familie Rambonnet: Nederlands Patriciaat, XXV,

1939 biz. 205).

51 http://proxy.handle.net/10648/c76bee01-3eae-4b07-ba30-f08ad12272f3 Brief van mevrouw Van Aerssen-Rigano aan Sara Maria Cornelia Meyer. 18 november 1862 1 stuk. 52 http://proxy.handle.net/10648/e9ed562b-1807-4e47-8c30-5817e9517d77 Bestekken voor een houten schutting en houten rasterwerk voor Frederic Louis Rambonnet, burgemeester van Wijhe. 11-28 februari, 7 maart 1863 1 omslag. 53 http://proxy.handle.net/10648/38cc92bc-395c-48ca-bd15-e944b1bb4cf4 Akte van de huwelijkse voorwaarden tussen Frederic Louis Rambonnet en Sara Maria Cornelia Meyer. Afschrift. 10 mei 1863 2 stukken. 54 http://proxy.handle.net/10648/a838bfe0-1941-4728-988d-b5dfd076b887 Uittreksel uit de huwelijksakte van Frederic Louis Rambonnet en Sara Maria Cornelia Meyer. 13 mei 1863 1 stuk. 55 http://proxy.handle.net/10648/89f5a15e-e957-4028-bf07-0ca59c19bc24 Rede uitgesproken bij de begrafenis van Dr. Jean Jacques Rambonnet, Nederlands Hervormd predikant. 9 april 1873 1 stuk. 56 http://proxy.handle.net/10648/e3282560-863e-4239-a7a0-f7992257027d Brieven van Jean Jacques en Frederic Rambonnet aan ouders, zusters en familieleden. December 1884-februari 1916 2 omslagen. 57 http://proxy.handle.net/10648/87732fd1-5b5b-49e9-89f6-50c133379f4b Koninklijk Besluit (23 Juli 1896 no. 20) houdende de benoeming van Adriaan Frans Carel Rambonnet tot eerste luitenant bij het achtste regiment infanterie. Afschrift. 23 juli 1896 1 stuk. 58 http://proxy.handle.net/10648/0009942c-ac9d-4c85-9f96-409d8e7f64fd Uittreksel uit de geboorteakte van Christine Elize Rambonnet. 29 juni 1897 1 stuk. 59 http://proxy.handle.net/10648/d3a7f72f-fc37-4c32-93ce-bc273ed1ae84 Brieven van, aan en over Adriaan Frans Carel Rambonnet. Februari 1895-december 1899 en z.d 1 omslag. 60 http://proxy.handle.net/10648/7b0aa483-9aad-4194-980d-dba0f27b5c14 Telegram van Rambonnet Jr. aan A. Kerdijk, berichtende het overlijden van zijn vader Frederic Louis Rambonnet. 16 december 1900 1 stuk. 61 http://proxy.handle.net/10648/774c6587-a3a2-4d53-bea1-454d4b8c490f Uittreksel uit de overlijdensakte van Mr. Frederic Louis Rambonnet. 26 maart 1901 1 stuk.
B. JEUGD EN HUWELIJK. 62 http://proxy.handle.net/10648/67f9f3ea-198c-4ee6-8182-4e68659a7ed1 Inschrijvingskaart van de rijksuniversiteit Leiden. 21 September 1888 1 stuk. 63 http://proxy.handle.net/10648/98792296-5365-4a24-a752-9a7d77177f2d Brieven van H.L. Drucker en Fockema Andreae over promotorschap. 24 mei 1894 en z.d 2 stukken. 64 http://proxy.handle.net/10648/46a2d8da-4280-42b5-b51a-87209048d9e2 Brieven van en aan zijn zusters. 1893, 1910, 1935, en z.d 1 omslag, 65 http://proxy.handle.net/10648/781d344d-d3e2-4396-99fe-d803a9821f12 Brieven van zijn moeder. September 1897-januari 1904 1 omslag. 66 http://proxy.handle.net/10648/cbf7be5b-fc6d-4765-842d-bdce38ff31c9 Correspondentie met zijn verloofde. Juli-december 1897 1 pak. 67 http://proxy.handle.net/10648/e06b8907-5470-456b-9f84-f0d5c6318aef Brief van Marchant aan Simone Rambonnet. 25 februari 1898 2 bladen. 68 http://proxy.handle.net/10648/f829782a-08a0-401e-b61a-85a3c6bf7903 Brief van de Algemene Nederlandsche Wielrijdersbond houdende uitnodiging tot een vergadering. 28 november 1899 1 stuk. 69 http://proxy.handle.net/10648/1d52f0f9-d770-47f0-8fbe-2dd978d41e28 Brief van mevrouw Nolthenius-Mertens. 15 december 1899 1 stuk. 70 http://proxy.handle.net/10648/f7a45e41-7a92-480f-9695-0e9b7d7277fd Brieven van en aan mevrouw Marchant-Rambonnet. 14 april 1899-3 maart 1946 1 omslag. 71 http://proxy.handle.net/10648/6a46f49b-321d-46a0-b7aa-63fb20f8d790 Trouwboekje van Hendrik Pieter Marchant en Sara Maria Rambonnet, met bijlagen. 25 juli-10 augustus 1901 1 omslag. 72 http://proxy.handle.net/10648/f6b0e0a3-4113-4080-8a11-5b25c24e2d4b Brieven van en aan zijn vrouw. Februari 1903-maart 1937 1 omslag. 73 http://proxy.handle.net/10648/ce18b9ce-6423-4cbf-8b61-f01acd8b2f81 Brief van J. Cost Budde. 30 januari 1904 1 stuk. 74 http://proxy.handle.net/10648/5078be3b-4491-4533-93eb-f338a20b22a9 Brieven van Dr.De Josselin de Jong over de gezondheidstoestand van mevrouw Marchant. 23 februari-25 maart 1904 1 omslag. 75 http://proxy.handle.net/10648/45d662f7-6c69-40a4-aefd-90425abf6909 Brief van de Kanselarij van de Nederlandsche orden betreffende zijn benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, met bijlage. 10 September 1908 2 stukken. 76 http://proxy.handle.net/10648/ab5ae3f6-3b91-4bae-ba8a-bfe7fd63b39a Brief van A. Merens betreffende genealogische gegevens van de families Baart en Marchant. 21 September 1926 1 stuk. 77 http://proxy.handle.net/10648/e118d79f-a071-43c9-a53a-72f5c0ef7170 Bericht van inschrijving als betalend abonné op een der dagbladen van de N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeidspers. 18 juni 1932 1 stuk. 78 http://proxy.handle.net/10648/3d126e2d-a3bc-4734-922e-c79c2f657919 Stukken betreffende de nalatenschap van zijn zuster Wilhelmina Jacoba Marchant. 17 oktober 1933-18 apriI 1934 1 omslag. 79 http://proxy.handle.net/10648/a2351bb1-f60f-4025-85c3-986279837aa7 Briefwisseling inzake een frauduleuze handeling van neef R (ambonnet). 8 april-26 april 1935 3 stukken. 80 http://proxy.handle.net/10648/0505c635-7b0f-4a4c-ba96-b75dc05d677a Brief van C. Jaspar betreffende een sollicitatie van neef Rambonnet. 17 maart 1936 1 stuk. 81 http://proxy.handle.net/10648/7608aef4-0ac4-405e-8f7a-a759163ae43d Convocatie van de vereniging voor actieve handelspolitiek. Oktober 1936 1 blad. 82 http://proxy.handle.net/10648/ec24458a-50d3-487d-94f2-57ca83d3c23a Aantekeningen over zijn reizen naar Rome, met brieven van mrg. B. Eras, aanbevelingsbrieven en toegangsbewijs tot Vaticaanstad. 1930-1938 1 omslag. 83 http://proxy.handle.net/10648/cd992c92-d61f-4bfe-91ad-d07d610d89de Koninklijk Besluit (1 juli 1938 no. 70) betreffende zijn benoeming tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Afschrift, met bijlagen. 1938 3 stukken. 84 http://proxy.handle.net/10648/eb43c93f-76f7-47ba-8d52-ec7102e92b52 Brief aan "Piet" betreffende Simone Rambonnet. Concept. 1 juni 1940 1 stuk. 85 http://proxy.handle.net/10648/cfafa888-0bbf-49d6-afd7-25b220ff6a87 Distributie-stamkaart, evacuatie-papieren e.d. 1941, 1943, 1944, 1945 9 stukken. 86 http://proxy.handle.net/10648/bfeebf77-6e38-4d9b-98de-439ba84860fc Brief van "Cornelietje11 om bemiddeling. 4 november 1951 1 stuk. 87 http://proxy.handle.net/10648/dab78cf6-721b-4b5c-aa55-2a1675ff4362 "Koninklijk" besluit van Hendrik Pieter Marchant over regeling van de kerstviering. z.d 1 stuk. 88 http://proxy.handle.net/10648/9888292e-708a-438d-8785-142f29700b5c Programma van een door mevrouw Marchant gegeven concert met recensie, z.d 2 stukken. 89 http://proxy.handle.net/10648/c1a5a9bf-857e-4792-9e24-0941b9edadc9 Kasboeken, rekeningen, lidmaatschappen, toegangsbewijzen, paspoorten en zakagenda's. 1894-1947 1 omslag. 90 http://proxy.handle.net/10648/faaeb33c-87a2-455a-b7f9-cc6065dbad38 Losse krantenknipsels en een album en album ten geschenke ontvangen van mejuffrouw L. Loeff, 's-Gravenhage, februari 1963 90A http://proxy.handle.net/10648/3ee620fe-48e9-41a6-aef9-f0b2f6c82fae Foto's en prenten. 3 omslagen. C. OVERGANG TOT DE R.K. KERK. 91 http://proxy.handle.net/10648/868e5396-bc01-4f4f-945d-bb8922b3ec5c Notitie over de wijze waarop de pers informatie verlangde over zijn overgang, z.d 1 blad. 92 http://proxy.handle.net/10648/7a2e8385-f7c3-4a3f-ab2d-108b4c7a17f9 Aantekeningen betreffende zijn overgang tot de R.K. Kerk, z.d 1 omslag. 93 http://proxy.handle.net/10648/5be9696c-8c42-4c1a-ac77-51d8e98d3098 "De overgang van minister Marchant en de bekeringsactie der Roomsche Kerk". (Baarn 1935), met kantaantekeningen. 1935 1 deeltje. 94 http://proxy.handle.net/10648/16d3399e-59ac-4c72-a0c6-fcd9c67dc3b4 Perscommentaren in verband met zijn overgang. 16-29 juli 1935 1 omslag. 95 http://proxy.handle.net/10648/299977ec-5493-43a7-8dc0-9b1579c16af2 Brieven over en manuscript-lezingen voor de "actie voor God", en reactie op de verspreiding van Klug "Het Katholieke Geloof". 11 april, 29 September, 7, 21, 26 oktober 1937 en 22 maart 1938 1 omslag. 96 http://proxy.handle.net/10648/0ba3bcac-8710-4069-b57b-6ad6926c1038 Briefwisseling over de reactie in de verenigmg "Utile Dulci" te Deventer op zijn overgang. 3 februari-16 april 1936 1 omslag. 97 http://proxy.handle.net/10648/1e7d3b07-c77c-4463-a067-e6ef6009673a Brieven van F. Muckerman S.J. 4 September 1935 en z.d 2 stukken. 98 http://proxy.handle.net/10648/1f27c005-6cbb-4db1-9d33-eabc247186c9 Brief van Jan J. Ouwendijk betreffende een artikel in "De Tijd". 13 januari 1936 1 stuk. 99 http://proxy.handle.net/10648/48838296-894a-4dac-909b-80440c2930b9 Brief van pastoor Hubert Spierts met het verzoek Charles Eyck in de gelegenheid te stellen Marchant te schilderen. 15 juni 1936 1 stuk. 100 http://proxy.handle.net/10648/c4e2f2c9-e3be-4e29-8825-5a148f1d3d09 Manuscript van lezingen over het R.K. geloof en over geloof in verband met politiek, z.d 1 omslag, 101 http://proxy.handle.net/10648/a027cc0a-64e4-4941-b6d2-f985645c019f Manuscript van een lezing gehouden voor het R.K. onderwijzend personeel getiteld "Het bolwerk tegen het ongeloof", z.d 1 omslag. 102 http://proxy.handle.net/10648/68c868e4-6fca-4ab8-9b26-e2447cb571a6 Manuscript van een toespraak gehouden ter gelegenheid van de inaugurate van de nieuwe leden van St. Augustinus, z.d 1 blad. 103 http://proxy.handle.net/10648/2cede797-676f-4db3-a959-e10ca7bd1b7e Manuscript van een betoog over de eenheid van de katholieken, z.d 10 bladen. 104 http://proxy.handle.net/10648/0a227d5f-d274-44f5-a082-141b832576d1 Manuscript van lezingen getiteld "Het Christendom en het persoonlijk leven", "Wat verwachten wij nog van de Christus?", "De kinderen der Kerk beproefd", z.d 1 omslag. 105 http://proxy.handle.net/10648/e04339f4-5d59-47ab-be6e-f704b33c983d Manuscript van een lezing getiteld "Het verleden, het heden en de toekomst van de Kerk van Christus". 26 november 1939 12 bladen. 106 http://proxy.handle.net/10648/eefce400-31f1-417b-9f83-263ad4c39eb3 Aantekeningen van een betoog getiteld "andersdenkenden en depriesters". 2 augustus z.j 1 blad. 107 http://proxy.handle.net/10648/56484eaf-011a-4490-bdbf-aa38fa7111a1 Manuscript van een lezing te 's-Hertogenbosch getiteld "Ons volk is nog goed". 17 december 1937 8 bladen. 108 http://proxy.handle.net/10648/9e573501-b39d-4891-a42e-f931beb020c9 Manuscript van een lezing te Valkenburg over het katholicisme en het nationaal socialisme, z.d 11 bladen. 109 http://proxy.handle.net/10648/2d7cdfce-45c5-4277-83d7-bf4d911dd759 Uitnodigingen tot het houden van lezingen en het leveren van tijdschriftartikelen. 1935-1938 1 omslag. 110 http://proxy.handle.net/10648/514988b2-4165-4276-8740-e2a8ec4bfe52 Brieven met reacties op zijn lezingen en publicaties, met een concept brief. 1935-1936 1 omslag. 111 http://proxy.handle.net/10648/34405817-58d0-4f7f-8fc3-68bcdb951962 "Hoe kwam Ik er toe", manuscript, boek en bijbehorende briefwisseling. 1935-1936 1 omslag. 112 http://proxy.handle.net/10648/f6960d57-5c96-46b9-acc6-0146d5fa6f6c "Tot Verweer", met manuscript. 1935 1 deeltje en 34 bladen. 113 http://proxy.handle.net/10648/66d21c80-19d4-4af0-9c4e-6adb759f90b0 Briefwisseling naar aanleiding van zijn brochure "Tot Verweer". 1935-1936 1 omslag. 114 http://proxy.handle.net/10648/9f243402-aa32-433f-b6a9-004ad2dacd2d Perscommentaren na zijn brochure "Tot Verweer". 1935 1 omslag. 115 http://proxy.handle.net/10648/ebb73bf8-ba69-4a4c-b498-d321dce95cb8 Overeenkomst met A.W. Sijthoff's Uitgeverij te Leiden inzake de publicatie "Tot Verweer", met bijlagen. 4 juni 1935 3 stukken. 116 http://proxy.handle.net/10648/647f3347-7d48-401b-b30f-d37685c180a2 Ingekomen brieven van Oscar Huf S.J., G.A. Lutterbeek S.J.C. Minderop S.J., De Vreese S.J., Dr. L.G.J. Verberne en anderen. 1935-1952 1 omslag, D. BRIEFWISSELING MET VRIENDEN. 117 http://proxy.handle.net/10648/0a32c1af-5256-4946-9465-270d39908a39 Van P. van den Hout betreffende zijn leven in Benkoelen. 22 juli 1896 1 stuk. 118 http://proxy.handle.net/10648/910e34fc-170c-4a18-ba10-30f3205af224 Van Nieuwenhuyse, met een concept-brief.20 maart 19 apriI 1900 en z.d 4 stukken. 119 http://proxy.handle.net/10648/527f8d07-309e-4e19-922c-530005d466f0 Van N.N. betreffende huiselijke omstandigheden. 17 augustus 1900 1 stuk. 120 http://proxy.handle.net/10648/a3cd8352-9b89-458e-bb4e-ca511ee63bc2 Van H. Hijman betreffende het zakenrecht in het duitse privaatrecht. 6 november 1900 1 stuk. 121 http://proxy.handle.net/10648/3335cf3a-650f-4907-aa2c-a1653992010e Van A. Hunink. (1908) 1 stuk. 122 http://proxy.handle.net/10648/1a8e91b6-d917-41ea-9671-e449813c89ee Van Jozsef Lukacs uit Budapest betreffende het bezoek van zijn kinderen aan de familie Marchant. 14 augustus 1911 1 stuk. 123 http://proxy.handle.net/10648/808a6e84-a433-4eaf-9f1a-91881da6a554 Aan mevrouw Hallie. Concept. 16 april 1925 1 stuk. 124 http://proxy.handle.net/10648/2b782194-a266-4a62-8213-3a71f838eec7 Van H.A. Lorentz ter gelegenheid van een herinneringsdag. 8 juni 1925 1 stuk. 125 http://proxy.handle.net/10648/729e2c7f-51f5-4ee0-b978-c615402093ba Van mevrouw I. van Beresteyn-van Lennep. 24 december 1927 1 stuk. 126 http://proxy.handle.net/10648/c27a329f-2c71-4197-a1c3-a3c22dc40d93 Gelukwensen en telegrammen bij zijn 60e, 75e en 80e verjaardag en krantenartlkelen bij zijn 70e en 85e verjaardag en bij zijn overlijden. 12 februari 1929-13 februari 1954, 1956 1 omslag. 127 http://proxy.handle.net/10648/abde06de-6808-4cd2-8945-5eca8722cd5a Van prof Dr. P. Fijn van Draat. September 1935-november 1936 6 stukken. 128 http://proxy.handle.net/10648/0c84cf6e-ad0f-49a8-92cd-00c53ed5e73a Van Dr. B. Kruitwagen O.F.M. 24 december 1935 en 7 juli 1944 2 stukken. 129 http://proxy.handle.net/10648/1d00ede3-b09d-483e-bf12-d2ef50752fc6 Van mejuffrouw G. Hamers Oosterhuis over een bezoek aan Marchant. 14 november 1936 1 stuk. 130 http://proxy.handle.net/10648/2e7de44c-ea04-4e2e-a738-c58e0ccc5f64 Van prof. Mr. A.C. Josephus Jitta. 2 december 1936 1 stuk. 131 http://proxy.handle.net/10648/450f519e-5a95-42d6-b053-c6ab28b12631 Van C. Baele. 27 juni en 20 augustus 1937 2 stukken. 132 http://proxy.handle.net/10648/aa458d86-ddef-4e84-869f-3dc8555883f6 Van Hotel Braunwald over een vacantie verblijf. 7 juli 1937 1 stuk. 133 http://proxy.handle.net/10648/aba61211-3e11-4e0e-a303-661bc47104a7 Van mevrouw Guit-Gabo naar aanleiding van het overlijden van haar man. 22 november 1937 1 stuk. 134 http://proxy.handle.net/10648/6d16d7f2-76ef-439d-96e5-fd1fd1d657b6 Van R. Casimir ter gelegenheid van Marchant's 70e verjaardag en betreffende zijn politiek en zijn spelling. 11 februari 1939 1 stuk. 135 http://proxy.handle.net/10648/2e81d5bd-2c95-452a-b47f-7af451240b78 Van A.F.M. Sweens betreffende dank voor gelukwensen bij zijn 80e verjaardag. 25 mei 1944 1 stuk.

Enveloppe bevat aantekeningen van Marchant.

136 http://proxy.handle.net/10648/2088ab84-41cb-458c-a3b7-050b69d28b0c Van Dr. Klaas Steur Jzn. en W.N. van der Hout houdende gelukwensen met de 50e en 60e verjaardag van zijn promotie tot Doctor in de rechtswetenschap. Juli 1944 en juli 1954 1 stuk. 137 http://proxy.handle.net/10648/3c0ae500-9f9a-46a0-9621-8430c134dcfe Van Gemmicke. 12 en 17 juli 1944 2 stukken. 138 http://proxy.handle.net/10648/2ab019c5-c989-45f9-9893-e247443cab78 Aan Gebhard. Concept. 20 oktober 1944 1 stuk. 139 http://proxy.handle.net/10648/43904563-5af0-41af-8172-d56e24247b42 Van S. van Deventer. 14 maart 1945 en 20 december 1955 1 omslag. 140 http://proxy.handle.net/10648/cc637637-f86c-4177-91cc-3d4ccab68dd8 Van prof. S. Polak Daniëls betreffende inlichtingen over Dr. Postma te Leeuwarden. 15 juli 1948 1 stuk. 141 http://proxy.handle.net/10648/563d8b09-22c8-44cc-9889-b3a1ac972953 Van mejuffrouw Helene Wolff bij het overlijden van zijn zuster. 9 maart 1925 1 stuk. 142 http://proxy.handle.net/10648/c3b1ab9b-933e-41d9-ac00-b913ab1384d5 Aan mevrouw De Jong bij het overlijden van haar man. Concept. 2 januari 1953 1 stuk. 143 http://proxy.handle.net/10648/96ba2a13-7643-4800-a822-325f6ccd3e5b Stuk houdende officiële gelukwens van de rector en de senaat van Leiden ter gelegenheidvande60everjaardag van zijn promotie tot doctor in de rechtswetenschap. 9 juli 1954 1 stuk. 144 http://proxy.handle.net/10648/d7fdf2d2-6cfd-4030-b8cf-875caa2868e3 Gelukwens aan mrg. Nolens bij zijn 70e verjaardag. Concept, z.d 1 stuk.
II. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN LOOPBAAN 1894-1935. A. ADVOCAAT. 145 http://proxy.handle.net/10648/25c57838-8195-4a5d-8503-a778fa0b989b Brieven van prof. H.L, Drucker met advies over een advocatuur te Deventer. 30 juni en 20 juli 1894 2 stukken. 146 http://proxy.handle.net/10648/4448f8ad-744c-4bad-aebb-322b471514e4 Ingekomen brieven van cliënten en confraters met bijlagen en afschriften. Augustus 1894-augustus 1930 1 omslag. 147 http://proxy.handle.net/10648/9a5d4b15-bf77-4110-8add-ac1beff3d4b6 Koninklijk Besluit (10 augustus 1894 no. 41), houdende toestemming om als procureur bij de arrondissementsrechtbank te Zutphen, in Deventer te blijven wonen. Afschrift. 18 augustus 1894 1 stuk. 148 http://proxy.handle.net/10648/6c052b98-a00d-4ae1-b3c8-fb437bb8fc18 Briefwisseling betreffende een vordering van A.L.J. Wernink te Deventer op A. Wolters te Oss. 3 mei 1895-23 juli 1895 6 stukken. 149 http://proxy.handle.net/10648/713e4924-be73-4278-a870-5c7e32acb9bf Brief van B. Mees met inlichtingen over hypotheekbanken. 28 juni 1895 1 stuk. 150 http://proxy.handle.net/10648/2ea4124e-e6ff-4326-a2a8-7a5d51d2f403 Briefwisseling inzake een geldvordering op E. van Laer, landbouwer te Vaassen door P.H. Albers, landbouwer te Diepenveen, met bijlagen en notities. 12 juni-6 augustus 1896 1 omslag. 151 http://proxy.handle.net/10648/cbed68b3-2646-45b1-b275-f13d3d3a0394 Briefwisseling met W. Francken betreffende diverse procedures. 1897-1904 1 omslag. 152 http://proxy.handle.net/10648/4fefb236-9d74-4d72-a83c-eefff73ac41d Brieven, nota's en akten betreffende de liquidatie van de Firma Menalda en Westenek te Deventer, met bijlagen. November 1897-juni 1906 1 omslag. 153 http://proxy.handle.net/10648/88b1cb33-511a-45f5-859a-ee5cc5908b9c Brief van de Stedelijke Hypotheekbank te 's-Gravenhage houdende verzoek om als agent op te treden te Deventer, met bijlage, 15 September 1898 en z.d 2 stukken. 154 http://proxy.handle.net/10648/710f76f1-9f7e-4426-9652-93461fb2cd46 Recensies over de proefschriften van W.D. Caudri, "Het vraagstuk der schadevergoeding voor preventieve hechtenis" en F.J. Bolsius "Van den invloed der dwaling en het recht op de strafbaarheid". Juli 1899 en z.d 1 omslag. 155 http://proxy.handle.net/10648/e11109d8-cf30-41df-991c-c52cc64e7bb1 Brief van de Belgische Maatschappij van Algemeene Verzekeringen betreffende een verzoek om voor Deventer als hoofdagent voor de afdeling Levensverzekering van deze Mij. op te treden. 14 oktober 1899 1 stuk. 156 http://proxy.handle.net/10648/9fc51573-1ea2-44dd-94b4-d6d17216a984 Brief van J.G.D. Wateler betreffende Marchant's sollicitatie als secretaris van de Oranje-Nassau Hypotheekbank te 's-Gravenhage. 28 oktober 1899 1 stuk. 157 http://proxy.handle.net/10648/1f5ebad7-97e8-4075-a9f3-5b2cf9689285 Overeenkomst betreffende een gemene muur tussen HJ. Hijbroek en J. A. Broekhuis te Deventer. 30 maart 1901 1 stuk. 158 http://proxy.handle.net/10648/c9163806-1f2d-4871-810f-2d3a8f1163fd Brieven en kamerverslag betreffende een vordering wegens gestoorde zalmvisserij op de rivier de Waal door T. Wijnbelt te Woudrichem tegen de Staat der Nederlanden, met bijlagen. December 1907, 1919- december 1930 1 omslag. 159 http://proxy.handle.net/10648/bc3bbd73-f051-4780-8510-7d6c4b73887e Brief van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende de zaak Uitslager-Duif. 15 april 1912 1 stuk. 160 http://proxy.handle.net/10648/21b51f76-699c-4fc7-90e1-d159e3a8894e Brieven van het departement van Oorlog en van N.N. Thomson betreffende het weduwe-pensioen van mevrouw Thomson. 2 en 17 oktober 1915 1 omslag. 161 http://proxy.handle.net/10648/3352f387-ed17-48a5-b76c-57c4266e10eb Briefwisseling met de Donau-Hypotheekbank betreffende zijn uittreden uit de directie en adresverandering. 30 mei 1916-8 juni 1916 4 stukken. 162 http://proxy.handle.net/10648/1eca7fd1-b7eb-419e-b7e5-6d93a6876070 Paspoort (vervalst) van de duitse kroonprins ten name van Johannes Hoogenstein, met bijlagen. 28 September 1918 1 deeltje en 2 stukken. 163 http://proxy.handle.net/10648/adc26148-ab54-4641-88c1-ad44dcaa1f27 Briefwisseling met Dr. Kriege en met majoor L.A.C.O. Müldner von Mülnheim, inzake belgische en franse procedures om uitlevering van de duitse keizer en kroonprins, met bijbehorende nota's. Maart 1919-juni 1923 1 omslag. 164 http://proxy.handle.net/10648/9b18195b-47f2-45f9-a3c9-74be97f038bc Brochures, krantenknipsels en overzichten van en betreffende de duitse keizer. Maart-november 1920 1 omslag. 165 http://proxy.handle.net/10648/2d9570b8-9e9f-43d9-b673-93a8b9065adb Briefwisseling met de generaladjudant Von Gontard, Dr. Kriege; en anderen, inzake de door de gemeente Amerongen en de ontvanger van het recht van successie te Driebergen aan de duitse keizer en de zijnen opgelegde belastingaanslagen, met bijlagen. Juni 1920-januari 1923 1 omslag. 166 http://proxy.handle.net/10648/fc9530df-269b-4fad-ab97-2f3b8152549b Briefwisseling met L.A.C.O. Müldner von Mülnheim en anderen betreffende de door de gemeente Wieringen aan de duitse kroonprins en zijn gevolg opgelegde belastingaanslagen. Oktober 1920-februari 1924 1 omslag. 167 http://proxy.handle.net/10648/8dd2f60d-2395-430e-b0c9-cf7d17ed7a0b Briefwisseling met L.A.C.O. Müldner von Mülnheim inzake het geschrift "Souvernir de guerre du Kronprinz", en inzake persaanvallen op de kroonprins. Oktober 1920-januari 1924 1 omslag. 168 http://proxy.handle.net/10648/63ea5556-feb2-4c38-ab9f-7886184d9541 Briefwisseling tussen veldmaarschalk Von Hindenburg en de duitse keizer. Afschriften in Duits en Nederlands. 30 maart, 5 april 1921 1 omslag. 169 http://proxy.handle.net/10648/5b34153b-83e2-4873-be80-ddc8e2d4f524 Nota's betreffende maatregelen tegende vertoning van een "anti Kaiserfilm" in Nederland, z.d 1 omslag. 170 http://proxy.handle.net/10648/a3a88a3b-8989-4db3-85ee-2c1c88dd5b37 Stukken betreffende de voor de onderofficieren vereniging "Ons Belang" gevoerde procedures, met bijlagen. Oktober 1921-September 1925 1 omslag. 171 http://proxy.handle.net/10648/4dd13792-8d11-4629-9649-e00fb60e2d0a Brief aan mevrouw Treub inzake een echtscheidingsovereenkomst. Concept. 1 stuk. 172 http://proxy.handle.net/10648/6fac292f-0722-48ab-8ca4-cf84dc2f8f0a Briefwisseling met A. Mehrsand te Amsterdam, betreffende het Technisch Handelsbureau A.Z.O.T., met bijlagen. Juni 1926-september 1928 1 omslag. 173 http://proxy.handle.net/10648/6a19e29c-df94-42d1-a7a1-023512ae13cb Briefwisseling als commissaris van de Hollandse Crediet en Effectenbank te 's-Gravenhage, inzake ertswinning. 1929 1 omslag. 174 http://proxy.handle.net/10648/314e0093-64fb-427e-a537-f2a604864207 Briefwisseling en nota's betreffende de strafaanklacht van E. baron von Goldwurm tegen de N.V. Hamburger en Co's bankierskantoor. Oktober-november 1931 1 omslag. 175 http://proxy.handle.net/10648/e25a7719-946d-4e93-ba0b-69a40a538a62 Brieven van en over de bankier F. Mannheimer. 1936 1 omslag. 176 http://proxy.handle.net/10648/c2d9dc17-74d8-461c-a895-ccfea8033f01 Briefwisseling betreffende een crediet verlening aan Ant. J. Schoenmaker door de firma Mendelsohn en Co. te Amsterdam. 17 november 1936-30 maart 1937 1 omslag. 177 http://proxy.handle.net/10648/9b79f451-eaf5-4a49-adf6-79976e49da42 Communistische pamphletten gestuurd aan Marchant "de advocaat voor vuile zaken" door Oscar de Wilde. (1937) 1 stuk. 178 http://proxy.handle.net/10648/426d7c42-ff81-444f-b4d8-328018c57589 Brief van minister Goseling betreffende de uitwijzingszaak H.J. Rutten, 6 augustus 1937 1 stuk. 179 http://proxy.handle.net/10648/c8b656af-138e-4f70-8855-11cb271e8c5b Stukken betreffende W. Mengelberg en diens zulvermg 1937-1947 1 omslag. 180 http://proxy.handle.net/10648/3a8a9ca8-6ddb-4fe1-bba3-5e617cdde449 Akte van eedsaflegging van Mr. H.P. Marchant als advocaat te 's-Gravenhage. Extract. 13 mei 1938 1 stuk. 181 http://proxy.handle.net/10648/abf40f8b-2d69-4e75-94bd-74f87a81a9e4 Stukken inzake hef ziekenfonds St. Johannes de Deo, met bijlagen. Februari 1938-oktober 1939 1 omslag. 182 http://proxy.handle.net/10648/d96c81be-f410-4fa1-9c67-8d19e71340ef Briefwisseling met R.A. van Holthoon te Wassenaar betreffende onteigening onder Gorinchem. 14 april 1938-22 november 1938 1 omslag. 183 http://proxy.handle.net/10648/c80a15c2-cb88-4fc9-b497-c311d788afb5 Brieven aan de minister van Economische Zaken, de regeringscommissaris voor de akkerbouw en veehouderij, de secretaris van de Algemene Boeren en Tuinders Bond, betreffende de handel In spijsvetten en de prijs daarvan. Afschriften met bijlagen o.m. amendementen op het ontwerp vetcontract. 1 omslag. 184 http://proxy.handle.net/10648/916e31b1-cebb-4c24-822b-452b00b66916 Processtukken en briefwisseling betreffende de zaak tussen de N.V. de Zuid-Limburger en de N.V. Unilever over de publicatie "Een poliep in de Vaderlandse trekvaarten" met bijlagen, juli 1938-februari/maart 1940 1 omslag. 185 http://proxy.handle.net/10648/79609f98-8eac-42f3-bece-501f4c811b84 Stukken betreffende de voorgenomen civiele procedure van de Nederlandse Bioscoopbond tegen de burgemeester van Dokkum inzake artikel 19 van de bioscoopwet van 1926. 20 januari 1939 1 omslag. 186 http://proxy.handle.net/10648/90337c3a-61f6-41b1-ade6-ae1ee47061a9 Brief van A.J. Lovis betreffende een oplichterszaak, met conceptantwoord. 22 februari 1939 2 stukken. 187 http://proxy.handle.net/10648/05fecec1-cd47-4466-9d21-689233d00c87 Briefwisseling van het ministerie van Buitenlandse Zaken met A.M. van Doom, consul-generaaI der Nederlanden te Praag, inzake diens schorsing. Afschriften. 24 november 1939 en z.d 3 bladen. 188 http://proxy.handle.net/10648/c70541ce-0323-402a-8a95-26ab3eba5927 Briefwisseling inzake het huurcontract van de Princesse-schouwburg. 1939-1940 1 omslag. 189 http://proxy.handle.net/10648/cbe6766b-916f-4884-a8f5-3c05a20607a9 Brief van N.N. betreffende de overname van zijn zaak door Vroom en Dreesmann. 16 februan 1940 1 stuk. 190 http://proxy.handle.net/10648/f217404f-0d21-4e06-94d6-ae0b95db67de Manuscript inzake een administratieve procedure tegen een leraar. Fragment. ± 1940 3 bladen. 191 http://proxy.handle.net/10648/73395018-ccbf-48b3-94a2-f4ea6d1f4951 Briefwisseling betreffende de kwestie Rhenus - Persil. 25 maart 1940, 18 September 1945 en 20 november 1945 4 stukken. 192 http://proxy.handle.net/10648/ca10719c-eb4c-46c2-bf0b-68eba4a2b8ab Briefwisseling betreffende het onteigenings-proces F. Bulterijs. 18 december 1940-13 mei 1941 8 bladen. 193 http://proxy.handle.net/10648/3e9dd3d6-02c2-4c33-bea1-9845ea78e435 Aantekeningen betreffende een proces tegen de ambtenaar van het Openbaar Ministerie Dr. C.H. Pastoor ter zake van verduistering van enige geldsommen. 8 September 1943 3 bladen. 194 http://proxy.handle.net/10648/329329b8-6a26-40aa-9478-62dde86abd36 Brief van het Militair Gezag betreffende de landbouwer Overgauwe te Voorburg, verdacht van zwarte handel. Afschrift. 14 augustus 1945 1 stuk. 195 http://proxy.handle.net/10648/bbafb8d8-028d-4c5e-9d09-405a39d1257f Brief van T.A. van Dijken betreffende N.N. Schouten. 3 September 1945 1 stuk. 196 http://proxy.handle.net/10648/ab11249e-061c-430a-898c-77c11f2160b4 Stukken betreffende de zuivering van L.R. Portocarero. 19 november 1945-25 juli 1948 en z.d 1 omslag. 197 http://proxy.handle.net/10648/ae7fcf08-cc0b-4d1f-bc69-5df0899695ea Stukken betreffende het proces van de N.V. Koninklijke Vleeschwaren fabriek B. Linthorst en Zn. te Wilp tegen H.A.M. Kennis, J.D.R. Dooremaal en H.C. Kuypers te 's-Gravenhage, met bijlagen. 1945-1946 1 omslag. 198 http://proxy.handle.net/10648/e3cb1f67-f692-4053-856b-ce4bd7cdec60 Circulaire betreffende het verkeer tussen gedetineerden en hun raadslieden, met bijlagen. Gestencild. 1946 1 omslag. 199 http://proxy.handle.net/10648/32279cf3-dc2e-47f5-b390-d324edc9732b Briefwisseling betreffende de zuivering van Mr. Dr. Völlmar. Juli 1946 2 stukken. 200 http://proxy.handle.net/10648/e7fca1ff-67c3-48e5-8d04-a03aa5d7d1fb Brief van de.Nederlandse advocatenvereniging betreffende het lidmaatschap dier vereniging, met copie-antwoord. Oktober 1946 2 stukken. 201 http://proxy.handle.net/10648/a0ebb49f-aded-466a-9f42-38cad6b77234 Briefwisseling en aantekeningen betreffende de strafzaak Hermanus Theunis Verhoeven. 18 januari 1946, 21 augustus 1946, 10 juni 1947en z.j 1 omslag. 202 http://proxy.handle.net/10648/a9bf34d0-94e9-495a-926e-89f44bb33e37 Diverse losse advocatuur-stukken, 1937-1940 en z.d 1 omslag. B. POLITICUS. a. Wethouder te Deventer. 203 http://proxy.handle.net/10648/39c65796-a69f-49e3-9e55-1271dcc8e3b9 Brief van J.H.L. Rijken, muziekdirecteur, betreffende een bijeenkomst met de schoolcommissie. 12 September 1897 1 stuk. 204 http://proxy.handle.net/10648/001463d2-a6a5-44dd-962f-faded13c7501 Bewijs van vrijdom van tolgeld voor Marchant als wethouder van Deventer. 16 februari 1899 1 stuk. 205 http://proxy.handle.net/10648/c6a9822f-af75-48f3-b36c-d3a97bed311f Brieven van A. Kerdijk o.a. betreffende het vormen van een commissie voor de oprichting van een Centraal-Bureau voor sociale adviezen te Deventer. 28 maart en 30 augustus 1899 2 stukken. 206 http://proxy.handle.net/10648/7cffcf3d-3769-4061-8143-0bffd26d53fe Brief van J. Bui, oud-secretaris van Deventer, over de gang van zake op de secretarie aldaar. 11 augustus 1899 1 stuk. 207 http://proxy.handle.net/10648/93a462b4-0306-42be-8b96-cdf4b10c3c15 Brieven van H.J. Romeijn en M.W.F. Treub betreffende de uitgifte In erfpacht van gemeentegronden. 11 en 20 november 1899 2 stukken. 208 http://proxy.handle.net/10648/b7f9ed1f-77bb-4790-aab2-c1fd6a101f85 Brief van H.L. Drucker over de wijziging van arfikel 243 van de gemeentewet. 25 november 1899 1 stuk. 209 http://proxy.handle.net/10648/ceda93f9-4edf-4f44-a338-06f8ca861863 Brief aan burgemeester en wethouders van Deventer houdende voorste! tot verplaatsing van^de beestenmarkt. 15 december 1899 1 stuk. 210 http://proxy.handle.net/10648/48b57839-c96d-473f-82f5-c40bdd92d212 Brief aan de burgemeester van Enschede, houdende een aanbeveling voor N.N. Kardan als sollicitant voor het gemeente-secretariaat. Concept. 15 februari 1900 1 stuk. 211 http://proxy.handle.net/10648/5147800f-5df0-48d7-b344-f211c053a0b8 Brief van de Nederlandse gezant te Berlijn Van Tets van Goudriaan over het duitse voorstel van wet op het onderzoek van slachtvee en vlees. 14 mei 1900 1 stuk. 212 http://proxy.handle.net/10648/5872bb33-d2aa-44c2-af96-59cafe609a5c Brief van A J. Nijhoff betreffende een benoemingskwestie bij de gasfabriek in Deventer. 13 april 1901 1 stuk. 213 http://proxy.handle.net/10648/e456262a-be14-4ee4-8311-999c8deb8744 Memorie en briefwisseling betreffende een gemeenschappelijk station te" Deventer. 9 december 1904-6 januari 1909 1 omslag. 214 http://proxy.handle.net/10648/197bfd4c-e8ce-48c1-9c1e-8e6eda043819 Recensie op H. Kronenberg "Deventer Weiderechten". Gedrukt. 1902 1 katern. 215 http://proxy.handle.net/10648/ec63327a-6f28-4245-9a7d-f03d70bf0773 Briefwisseling van Rijkswaterstaat met de gemeente Deventer, over de overneming van de Zwolse weg in beheer en onderhoud, met bijlagen. Afschriften. 8 mei 1905-2 februari 1906 1 omslag. 216 http://proxy.handle.net/10648/01201b0d-d0e1-4853-860a-6a1ef9747f4a Brieven houdende klachten over wildschade op de rechter IJsseloever. Mei/augustus 1908, mei 1909 3 stukken. 217 http://proxy.handle.net/10648/a4b6d80b-0fe0-43ca-9e33-fe7d5599c6e2 Aantekening en gemaakt gedurende zijn wethouderschap te Deventer, z.d 5 bladen. b. Wethouder en gemeenteraadslid te 's -Gravenhage. 218 http://proxy.handle.net/10648/254a6895-0d44-4fc4-b006-2aeb3a7dd26d Aantekeningen betreffende het wetsontwerp tegen godslastering, met bijlagen. 1930-1931 1 omslag. 219 http://proxy.handle.net/10648/479e1f6c-590f-4de3-bd65-8682720fe283 Overzicht subsidieregeling bijzondere bewaarscholen, met bijlagen. November 1931 1 omslag. 220 http://proxy.handle.net/10648/8f53ad5c-8ba6-465a-b82a-1ff16aa1b74d Stuk houdende verweer tegen aantijgingen in het blad "Vooruit" wegens de opheffing van openbare scholen in 's-Gravenhage en zijn conflict in deze met wethouder W. Drees, met bijlagen. 1931 6 bladen. 221 http://proxy.handle.net/10648/3f5aeb41-f693-4b47-a265-a955e5d4166e Brief van M. Joels inzake anti-erfpacht moeilijkheden. 25 augustus 1931 1 stuk. 222 http://proxy.handle.net/10648/51f63765-6a9e-437c-9e7f-3cc2f019144d Krantenknipsel "Uit den Raad",betreffende zijn manier van betogen, z.d 1 stuk. 223 http://proxy.handle.net/10648/a0113e79-a9f8-4798-adef-5de79a0d00d0 Manuscript betreffende het erfpachtstelsel en "Het vernielingswerk der liberalen", z.d 17 bladen. 224 http://proxy.handle.net/10648/997a3930-0924-4b22-a7f4-105e39d369b8 Manuscript van een toespraak gehouden als afgevaardigde van het gemeente-bestuur, bij de opening van het internationaal kappersconcours, z.d 7 bladen. 225 http://proxy.handle.net/10648/5f11c0ca-04c9-44e2-867e-20cdc9024e8a Besluiten van B. en W. van 's-Gravenhage betreffende onderlinge verdeling van werkzaamheden en onderlinge vervanging van de wethouders. Afschriften. 6 September 1932 2 bladen. 226 http://proxy.handle.net/10648/9fa067cc-d700-4e16-920b-67936c893db0 Brieven van Bernard Canter, hoofdredacteur van de "Vrije Krant" orgaan van het Groot Liberaal Blok, met bijlagen. 31 januari-17 februari 1933 1 omslag. 227 http://proxy.handle.net/10648/a8090fe4-ad1e-42cb-a711-20e2274f5736 Afscheidsbrief aan de gemeenteraad van 's-Gravenhage n.a.v. zijn benoeming tot minister. Concept. 26 mei 1933 3 bladen. 228 http://proxy.handle.net/10648/743655cb-15fe-4971-a4b7-9ee460e15e07 Afscheidstoespraak aan de gemeenteraad. Concept. (1933) 3 bladen. 229 http://proxy.handle.net/10648/70e3d706-b18b-48e8-8b5f-17da8c52231c Overzicht van de loonregeling in Utrecht, met begeleidend schrijven, 1933 en voorgaande jaren 2 stukken. 230 http://proxy.handle.net/10648/01b67027-fa3d-40fc-a137-3687ea70ff48 Uitnodiging van de Vereniging van de H. Vincentius van Paulo om het 75-jarig bestaansjubileum mee te vieren vanwege de contacten gedurende zijn vroegere kwaliteit van wethouder van onderwijs. 5 februari 1936 1 stuk. 231 http://proxy.handle.net/10648/0c888fc8-4488-4f5c-a435-cee03e7caedf Briefwisseling en aantekeningen betreffende zijn wethouders's pensioen* 1935, 1942, 1949, 1951 8 stukken. c. Parlementslid. 1. algemeen. 232 http://proxy.handle.net/10648/454f194a-d95a-4c51-833f-5298f0712e63 Brieven van kamerverhuurders en galakleermakers naar aanleiding van zijn benoeming tot afgevaardigde in de tweede kamer, met bijlage. 5 mei-7 juni 1900 1 omslag. 233 http://proxy.handle.net/10648/ed962938-08a2-42ee-821f-6954b7c06826 Brieven en telegrammen houdende gelukwensen bij zijn herkiezing als kamerlid. Juni 1901 1 omslag. 234 http://proxy.handle.net/10648/bc4fdc80-db78-400d-87e5-29ad3e92f69a Citaten uit publicaties van A. de Saint Exupéry, E. Haeckel en "Het Volk". Juni 1902 en z.j 3 stukken. 235 http://proxy.handle.net/10648/31d8690f-4634-4673-9e35-939d4512512f Brief betreffende het huren van een huis in 's-Gravenhage. 13 april 1904 1 stuk. 236 http://proxy.handle.net/10648/79fbf2b6-60ef-483f-94e8-1b1487dc001e Brief van J. Tellegen met bezwaren tegen het kamerlidmaatschap. 11 maart 1905 1 stuk. 237 http://proxy.handle.net/10648/8b9c3875-36b3-435a-b796-21d2ee3f0f82 Brief aan het Nederlands Comité voor algemeen Kiesrecht over een te houden betoging in Utrecht. Concept. 15 September 1905 1 stuk. 238 http://proxy.handle.net/10648/d82d3c14-585b-4cee-b73b-de1b3e55ad70 Brief van J.D. Veegens over het wetsontwerp visserij en over het kamerlid Lely. 13 januari 1906 1 stuk. 239 http://proxy.handle.net/10648/8bbf1613-ba55-4297-9c0b-4b3e4537b54c Brief van C. van der Zeyde houdende klacht over een rederij in IJmuiden. 6 augustus 1907 1 stuk. 240 http://proxy.handle.net/10648/8996b6ca-dbce-4b07-9866-dd51d391e94b Boekje "De Waarheid over Djambi". Kamerstukken , krantenartikelen en brieven van Dr. D. Bos inzake her wetsontwerp Djambi, 1915 en 1921 1 omslag. 241 http://proxy.handle.net/10648/5b0fc21b-dc46-4b09-85c2-1c84d39eafd3 Brief aan Mr. G.G. van der Hoeven betreffende Treub. Concept. 5 februari 1916 1 stuk. 242 http://proxy.handle.net/10648/cfe1f824-5598-47cd-b6fd-f7843f333fdd Briefwisseling met Mr. M.W.F. Treub betreffende hun onenigheid. 8 februari 1916 3 stukken. 243 http://proxy.handle.net/10648/23df16e2-526d-4128-953b-050b1cd74785 Brief van Mr. Dr. A. van Gijn betreffende moeilijkheden in en met de regering, met concept-antwoord en een concept-schrijven aan Mr. Cort van der Linden. 25-28 februari 1917 3 stukken. 244 http://proxy.handle.net/10648/6128946f-df82-4cea-a5b2-68d3a5754f75 Wetsontwerp, amendementen en memorie van toelichting betreffende de reorganisatie van de Kamers van Arbeid, met begeleid brief van Dr. J. Hettinga Tromp'. 1 maart 1917 1 omslag. 245 http://proxy.handle.net/10648/200454d0-6da8-49bc-8f4b-e4b76a69ae1b Wetsontwerp en memorie van toelichting betreffende de invaliditeitswet, met begeleid brief. Maart 1917 1 omslag. 246 http://proxy.handle.net/10648/0222105b-8999-4807-a514-06c2422865df Brief van generaal-majoor B. Weber inzake het bekladden van zijn naam, met concept-antwoord. 18 november 1918 2 stukken. 247 http://proxy.handle.net/10648/a964a6c2-1541-46eb-a202-d4dc9dee00b3 "De Opbouw" waarin artikel over de revolutiedagen, en aantekeningen over het leger in november 1918, met manifesten en pamffletten. September, november 1918 en z.d 1 omslag. 248 http://proxy.handle.net/10648/7685eec0-ca88-4743-b8e4-3eba26f6c73b Krantenartikelen over het wetsontwerp Marchant c.s. betreffende de ouderdomsrente, ouderdomswet en staatspensioen. 20 juli 1918 1 omslag, 249 http://proxy.handle.net/10648/ee45c1ad-cb7a-4b80-994b-d8c468f4a05d Briefwisseling met Ch. Ruys de Beerenbrouck betreffende een incident in de Kamer. 20-24 juni 1919 3 stukken. 250 http://proxy.handle.net/10648/ff67f274-6c9e-410f-b80f-c9c401788350 Aantekeningen betreffende de revolutionaire beweging in Zwitserland in november 1918. (1919) 1 omslag. 251 http://proxy.handle.net/10648/880228b0-d8b6-4625-af51-6b5cf0e2cdbb Verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het lidmaatschap van de staatscommissie inzake socialisatie van bedrijven te aanvaarden, met doorslag antwoord. 23 januari 1920 3 stukken. 252 http://proxy.handle.net/10648/ca9c123e-e1cd-42b5-85c4-df11c9463c08 Aantekeningen over de koloniale welvaarts -coöperatie -politiek van Snouck Hurgronje. (± 1920) 1 blad. 253 http://proxy.handle.net/10648/c7b6cb2e-234a-4060-bef9-dbbf61de9a1c Nota inzake de positie van het P.T.T.-personeel, met aantekeningen. 22 September 1920 1 stuk. 254 http://proxy.handle.net/10648/dff9cd8d-612f-4018-86a0-92a477059272 Brief houdende gelukwensen aan DJ. de Geer bij zijn benoeming tot minister van Financier. Concept. 12 augustus 1921 1 stuk. 255 http://proxy.handle.net/10648/9535e47d-7c8d-49d5-b833-e42528a865f9 Schrijven van A.B. Kleerekoper met uitleg van het begrip Shibboleth. 19 September 1924 1 stuk. 256 http://proxy.handle.net/10648/0bf8cf30-df3d-4f78-b5ae-4149d29839c4 Brief van Mr. C.A.M. Lambrechtsen inzake. het ontwerptractaat met België betreffende de Schelde. 21 mei 1925 1 stuk. 257 http://proxy.handle.net/10648/ea57f3ba-a018-44a1-830b-0af1eab1f6af Aantekeningen inzake het verdrag met België betreffende een directe verbinding van Antwerpen met de Rijn. Met kranten (1925), 1926 1 omslag. 258 http://proxy.handle.net/10648/181215f9-92bb-47f7-85f6-70af3e29b46c Aantekeningen voor een redevoering ter herdenking van zijn 25-jarig kamerlidmaatschap. (1925) 1 omslag. 259 http://proxy.handle.net/10648/c8e21781-e84c-48ce-bfdc-71a3757a4066 Aantekeningen houdende kritiek op een redevoering van Mr. J.B, Bomans over salarispolitiek en over de houding van Dr. Geelkerken inzake de Djambikwestie, met krantenknipsels. (1925) 6 bladen. 260 http://proxy.handle.net/10648/3751e3cf-fe30-4143-a0c7-ed9f6b5beb47 Schrijven van de International Woman Suffrage Alliance met dank voor foto en deelname aan het 10e congres, met manuscript-redevoering gehouden op dit congres. 19 januari 1926 1 omslag, 261 http://proxy.handle.net/10648/e596d68f-6bd9-427b-bc17-18fa6fc84016 Request van de Bond van Coöperatieve Suikerfabrieken aan de minister van Financiën over vermindering van suikeraccijns. Afschrift, 9 September 1926 12 bladen. 262 http://proxy.handle.net/10648/7cbc0883-ce1c-4056-b77e-139be6fdd861 Briefwisseling met prof. D. van Embden, prof. Kranenburg, Th. M. Ketelaar e.a. inzake het stemmen over het kanalen-tractaat met België, met bijlagen. Maart-september 1927 1 omslag. 263 http://proxy.handle.net/10648/110e05a5-ab17-4279-9a58-b0791c5994c3 Manuscript en gedrukte critiek op het boek van minister Colijn "Koloniale politiek van Nederland". Oktober -1928 1 deeltje en 11 bladen. 264 http://proxy.handle.net/10648/62ac5039-c9df-4d69-91eb-1e7ce07eeb9e Felicitatiebrief van PJ. Troelstra. 19 februari 1929 1 stuk. 265 http://proxy.handle.net/10648/ead874b6-1f74-4655-b1b6-d498378ab540 Brief van prof. mr. F.G. Scheltema over de zaak Giessen-Nieuwkerk, (naar aanleiding van een artikel van Marchant in "De Opbouw"). 10 december 1929 1 stuk. 266 http://proxy.handle.net/10648/2ec9e33c-4266-47a4-a5fa-c16c791210f1 Brief houdende gelukwensen aan PJ. Troelstra. Concept. 19 april 1930 5 bladen. 267 http://proxy.handle.net/10648/176a86ec-bec3-4685-94f7-42f56291eecb Brief van J.A.N. Patijn blj zijn heengaan als burgemeester van 's-Gravenhage. Concept. 31 augustus 1930 1 stuk. 268 http://proxy.handle.net/10648/1c8b11e7-083d-4410-8460-e5d9cdada6be Stuk houdende verweer tegen een artikel in "De Standaard" van 31 oktober 1930, inzake de discussies over het pacifisme. Concept. 1930 6 bladen. 269 http://proxy.handle.net/10648/ea6cfb22-29c2-470a-8751-b0d610378b78 Aantekeningen bij het 100-jarig bestaan van de Belgische Staat (1930) 6 bladen. 270 http://proxy.handle.net/10648/78aeac28-1e82-4ede-838a-18d1f23fcbf5 Amendementen van Marchant c.s. betreffende de herziening van de gemeentewet. 9 mei 1930 6 bladen. 271 http://proxy.handle.net/10648/6b1b36d8-1b89-48fd-b7f8-9661762cdbff Notities over werkeloosheid en crisispolitiek. 4 September 1931-25 juni 1932 1 katern. 272 http://proxy.handle.net/10648/f29f7ad2-2116-4a4a-b817-14dcf3663c34 Brieven van J.F. Linthorst over de postdienst te Wilp, met bijlage. November 1931 2 stukken. 273 http://proxy.handle.net/10648/a36342f5-9fab-4017-a15f-f3ae06a587ce Memorandum inzake een Nederlands-Belgische tolunie, met begeleid brief. 26 februari 1932 1 katern. 274 http://proxy.handle.net/10648/317d17a4-f659-439f-aff0-91c8d039c8d9 Brief van Dr, Jacob Ter Meulen houdende verzoek om een uitnodiging tot het bijwonen van een spreekbeurt van Marchant. 17 februari 1933 1 stuk. 275 http://proxy.handle.net/10648/35f5b7f3-d67f-463f-abc2-607a3eb1cfee Notities voor een kamerrede betreffende de reisvergoeding aan kamerleden te verstrekken door de spoorweg maatschappijen, met een aantekening van Drucker, z.j 10 bladen. 276 http://proxy.handle.net/10648/c0219e0c-615c-46b5-b451-5e34107194ad Notities voor een rede betreffende het vrouwenkiesrecht, z.j 1 omslag. 277 http://proxy.handle.net/10648/cf799e61-e90f-417b-9c72-64ebdf905383 Aantekeningen "de politieke positie van het kabinet", z.d 3 bladen. 278 http://proxy.handle.net/10648/a05da8c0-7f8a-43de-a023-cc02c23eb868 Aantekeningen over het ontstaan van oorlogen in het algemeen en de eerste wereldoorlog in het bijzonder. Met publicaties van o.a. H. Colijn, z.j. 1914-1921, 1 omslag. 279 http://proxy.handle.net/10648/8eae9a13-d832-406f-9f0f-6e95a16b96b0 Aantekeningen betreffende de Nationale Volkenbond politiek, de Nederlandse neutraliteit en de Volkenbond. Met artikelen van Mr. J.P.A. Francois, z.j. en 1925 1 omslag. 280 http://proxy.handle.net/10648/907efd04-0dcc-470a-a9b3-7f25f972e177 Aantekeningen voor een verhandeling over de taak van de wetgever en bestuurder volgens democratische opvatting, z.j 1 omslag. 281 http://proxy.handle.net/10648/31143413-6095-4269-9495-ce22e3519f6a Losse aantekeningen betreffende oorlog en neutraliteit; ontwapening en Kellog Pact, z.j 1 omslag. 282 http://proxy.handle.net/10648/51f2ce69-2514-414a-8d92-41aa150459e7 Aantekeningen betreffende de R.K. Staatspartij, z.j 1 omslag. 283 http://proxy.handle.net/10648/33c55a71-8627-4fad-bad5-e89b3ff594bb Notities over de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en het agitatiecomité tegen het arbeidscontract, z.j 4 bladen. 284 http://proxy.handle.net/10648/f3fc3ed4-4d59-4ce7-8491-a40301852be4 Manuscript verhandeling "Kroon en Ministers", z.j 1 omslag. 285 http://proxy.handle.net/10648/89a15182-94e1-4d44-bf7e-83bec7118865 Aantekeningen over het arbeiders vraagstuk, z.j 1 omslag. 286 http://proxy.handle.net/10648/50606dd5-e495-43aa-a20e-7319d1f24baa Losse aantekeningen voor redevoeringen, z.d 1 omslag. 287 http://proxy.handle.net/10648/2b2e62ed-4df8-497b-a51b-7f8430310770 Memorie van toelichting op het bezuinigingsontwerp. Fragment, z.j 3 bladen. 288 http://proxy.handle.net/10648/d6a8c501-64fe-4569-8190-e9a16fc832b1 Kamerstukken voorzien van kantaantekeningen. 1904-1940 1 omslag. 2. kabinetsformaties. 289 http://proxy.handle.net/10648/62f4557c-a971-4ed0-a54f-88d8d54a67c7 Formatie-adviezen van Marchant en D. Fock uitgebracht aan H.M. de Koningin, brief van prof. Van Embden, briefkaart van Ruys de Beerenbrouck, met aantekeningen, juli-november 1918 en z.d 1 omslag. 290 http://proxy.handle.net/10648/0504700d-e423-4c4f-b9c3-5fbe34918311 Formatie-advies aan H.M. de Koningin, concept en doorslag met bijlagen. Juni 1921 1 omslag. 291 http://proxy.handle.net/10648/b8193c30-91b5-4e12-99a8-bf26ce9a1a3f "Verslag van het onderhoud met H.M. de Koningin op 15 juli 1922", concept en doorslag met bijlagen. Juli 1922 2 katernen en 2 stukken. 292 http://proxy.handle.net/10648/9f4db755-2e0c-4e93-b93c-2b244cadcbd1 Formatie-advies met bijlagen en commentaar, concepten en afschriften. November 1923 1 omslag. 293 http://proxy.handle.net/10648/6181430d-2ead-42a4-9967-6d4983a44aba Formatie-adviezen uitgebracht aan H.M. de Koningin, concept en afschriften, met bijlagen. Juli 1925 2 katernen en 3 stukken. 294 http://proxy.handle.net/10648/cdcaf8e1-a39b-43dd-ab64-cc0f6c64f2a6 Formatie-adviezen uitgebracht aan H.M. de Koningin door Ir. J.W. Albarda, Mr, H.C. Dresselhuys, Mr. Th Heemskerck, Mrg. W.H. Nolens (in 4-voud) en Dr. J. Th. de Visser. Afschriften. 17, 18, 19 november 1925 1 omslag. 295 http://proxy.handle.net/10648/7d362880-66d3-472e-9dba-0af57c538386 Formatie-rapport uitgebracht aan H.M. de Koningin, concept en onvolledig afschrift met bijlagen. 18, 20 november 1925 1 omslag. 296 http://proxy.handle.net/10648/3d350234-ab3e-4d02-90dc-5f60ba1bbcd6 Brieven van en aan de fractie-voorzitters Dr. W.H. Nolens en Ir. J.W. Albarda, programmapunten en het formatieverslag met verzoek om ontheffing van de opdracht, uitgebracht aan H.M. de Koningin. 25-30 november en 2 december 1925 1 omslag. 297 http://proxy.handle.net/10648/bdd53aeb-6f9a-4731-bc83-814fae6fb739 Schrijven aan Mrg. W.H. Nolens houdende weigering van medewerking van de fractie van de V.D.B. bij Nolen.'s formatiepogingen. Concept, (december 1925) 7 bladen. 298 http://proxy.handle.net/10648/12298b65-83f3-458a-9006-73f54133fabf Ingekomenbrieven van prof. Dr. D. van Embden, J. van Hettinga Tromp, prof. Mr. R. Kranenburg en Dr. J. Hooykaas, en een anonieme dreigbrief. 9, 12 november en 7 december 1925 en z.j 4 stukken. 299 http://proxy.handle.net/10648/061e6259-d09f-4a54-942b-53563723987f Notities en concepten houdende nabeschouwingen over de kabinetscrisis van 1925. 1 omslag. 300 http://proxy.handle.net/10648/8f685e11-6478-48d2-a8bb-a5a80bb2a4b2 Notities inzake het gezantschap bij de Pauselijke Stoel. (1925) 1 omslag. 301 http://proxy.handle.net/10648/16601b95-cd6c-46a4-8d79-e7f86f1a16ca Aantekeningen betreffende de Kabinetsformatie Limburg. Concept en afschrift, z.j 11 bladen. 302 http://proxy.handle.net/10648/096c1028-27eb-419e-84c3-8d9f8e23b674 Aantekeningen over de houding van de C.H.U. bij de kabinetsformatie van 1929, met bijlagen. 1 omslag. 303 http://proxy.handle.net/10648/f49712bd-9fee-4c30-b864-235b9dd8dbed Kamerstukken met kantnotities inzake de kabinetsformatie 1929. 2 katernen. 304 http://proxy.handle.net/10648/3a0f3f62-2b0b-4afe-b23c-a19bb22ccbd7 Manuscript-artikel "Kabinetsformatie en ontwapening", 1939 11 bladen. 3. defensie en ontwapening. 305 http://proxy.handle.net/10648/605acc83-ac55-4bac-b193-fae19fb0c0a4 Brief van Jacques (Rambonnet) betreffende de verwaarlozing van de vloot. 30 april 1900 1 stuk. 306 http://proxy.handle.net/10648/9452414a-1bea-475e-80e9-aba0cdc6e799 Brieven van luitenant Reitsma betreffende o.a. de willekeur bij een benoeming tot adjudant, met bijlage. 25 maart 1900, 6 april en 1 december 1905 4 stukken. 307 http://proxy.handle.net/10648/0a722e37-b499-4fd5-90f3-6e517aba9b0b Brieven betreffende volksweerbaarheid en militaire kaderopleidinq. 7, 17 december 1903 2 stukken. 308 http://proxy.handle.net/10648/a5ec4073-2764-4fd1-8639-09b813dce75b Brief betreffende de voeding in het leger. 19 Oktober 1904 1 stuk. 309 http://proxy.handle.net/10648/54c1856b-1aa9-46c4-a7cc-238ac724da65 Brieven over de kaderopleiding in het leger en de kosten van militaire expedities. 18 december 1904 2 stukken. 310 http://proxy.handle.net/10648/7139e6fd-b4d2-450b-80c2-bc2c595cc0b4 Brief van Ir. J.W. Albarda aan prof. Van Embden over de toestand bij de marine en het leger. 2 december 1905 1 stuk. 311 http://proxy.handle.net/10648/3b5cee12-bcf7-41d7-8d74-97a782a1d9ee Brief aan Dr. Bos over de formatie 1913 en het legerprobleem. Concept. 18 juli 1913 1 stuk. 312 http://proxy.handle.net/10648/05744b70-fd8c-41b0-9583-3aa710a00423 Aantekeningen over de mobilisatie. December 1914 15 bladen. 313 http://proxy.handle.net/10648/dc7c5bc3-6c04-48a3-b835-3ac31ee408ed Briefwisseling als lid van de "Legercommissie" met prof. Mr. Dr. H.L. Drucker, Mr. C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem e.a. en concept ontslag aanvrage uit deze commissie. Juni 1915-juli 1919 en z.d 1 omslag.

De staatscommissie werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 december 1910, no, 65.

314 http://proxy.handle.net/10648/18cccc0e-5c53-4a87-b8f6-54c8e2708de5 Briefwisseling met Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, Mr. M.W.F. Treub e,a. over de defensie, met bij lagen. Juli-december 1915 1 omslag. 315 http://proxy.handle.net/10648/330873f9-121d-48d2-bb1e-7b04e65a37f9 Brief van Mr. P.W.A, Cort van der Linden i.v.m, de legerorganisatie. Concept. 2 juli 1915 1 stuk. 316 http://proxy.handle.net/10648/0571f923-c3dd-49a8-adcf-15c5daa223e2 Nota van Marchant over de leger-reorganisatie, met ingekomen brieven en een krantenartikel. Maart-november 1916 en z.d 1 omslag. 317 http://proxy.handle.net/10648/d86810ce-acfe-45b7-a866-30a11ee50973 Brief van kapitein Orland betreffende de wantoestanden in het interneringskamp Harderwijk. 3 december 1918 1 stuk. 318 http://proxy.handle.net/10648/9bee4395-fae4-43d8-b24b-99ba7295569e Aantekeningen over de debatten inzake 's lands verdediging. (1924) 3 stukken. 319 http://proxy.handle.net/10648/b1ccc593-e0c3-4aec-a0ed-2f13374f1ee2 Aantekeningen voor een lezing over de ontwapening op 9 februari 1925. 1 omslag. 320 http://proxy.handle.net/10648/a2bf9b96-314c-4d62-bc94-3cc26551d73d Aantekeningen over de overrompeling van Curacao. (12 juni 1929) 9 bladen. 321 http://proxy.handle.net/10648/236707dd-0863-4315-a310-5072956e4d21 Interpellatie inzake de aanbouw van slagkruisers, met artikelen hierover in "De Opbouw". 1920 1 omslag. 322 http://proxy.handle.net/10648/14b254ed-edf4-4308-a906-525a01194a41 Aantekeningen over de bemoeienis van het departement van Defensie bij het bouwen van sluizen bij Wieringen en de toegang tot de vissershaven van Scheveningen, z.j 4 bladen. 323 http://proxy.handle.net/10648/dbb05e60-7235-4ab8-ae18-fcec5845cdc0 Aantekeningen betreffende de bijzondere vrijwillige landstorm, z.j 1 blad. 324 http://proxy.handle.net/10648/dba03c48-9feb-4d70-8199-482fcfe29cc3 Aantekeningen betreffende nationale ontwapening en de krijgsmacht, z.j 1 omslag.
4. belastingen. 325 http://proxy.handle.net/10648/5e9b2601-66bf-4abd-8cc8-5b599f545a40 Aantekeningen over het wetsontwerp inkomstenbelasting en afschriften van open brieven aan Mr. Th. H. de Meester in een polemiek in het Vaderland. 2 en 4 September 1914 1 omslag. 326 http://proxy.handle.net/10648/db32f50b-c499-4451-8e21-90a503e43ddb Brief aan Mr. Dr. H.L. Drucker over diens eerste kamerrede betreffende de heffing ineens. Concept. (1914) 1 stuk. 327 http://proxy.handle.net/10648/4e557d70-8ec1-451e-a35b-b8dc31e0c24c Briefwisseling, kamerstukken met kantaantekeningen en kranten betreffende bet ontwerp van wet tot heffing van een buitengewone belasting tot dekking van oorlogsuitgaven. 1914-1915 1 omslag. 328 http://proxy.handle.net/10648/0a2bba7a-bdec-444a-9c1f-ffaae593e9af Manuscriptrede en aantekeningen betreffende de heffing ineens 1915/1916, met kamerstukken 1915. 1 omslag. 329 http://proxy.handle.net/10648/fef3c5f5-0e6b-4a74-acd5-ecb99e923ee8 Kamerstukken betreffende de vermogensaanwasbelasting met begeleidbrief. 11 december 1919 1 omslag. 330 http://proxy.handle.net/10648/25234257-3f1e-4cd4-a865-55ba291ec9d2 Kamerstukken betreffende voorsteI van wet tot heffing van buitengewone belasting voor een snellere aflossing van de crisisschuld. 1919-1920 1 omslag. 331 http://proxy.handle.net/10648/80476216-6d9c-451f-b83c-739d56176ae8 Rapport van de thesaurier-generaal over de bezuinigingsactie 1925 en de reorganisatie van de staatsdienst. September 1924 1 katern. 332 http://proxy.handle.net/10648/e8550d8d-da3c-4dc2-a51a-4ae4ce9d6a77 Rapport van de thesaurier-generaal aan de minister van Financiën over de financiële vooruitzichten voor 1926, met kamerstukken. 20 december 1924 en September 1929 1 omslag. 333 http://proxy.handle.net/10648/3d42eea9-cfca-4f60-96f0-4943a4a5a16a Nota van de controleur der grondbelasting te Leeuwarden over de reorganisatie van het kadaster en de grondbelastingdienst. Oktober 1926 1 stuk. 334 http://proxy.handle.net/10648/746e113d-41eb-4818-ade0-ae33cd57ea38 Aantekeningen betreffende de erfpacht, z.d 1 omslag. 335 http://proxy.handle.net/10648/b7169726-f28b-4a3f-8333-275ce6d84679 Aantekeningen betreffende vrijwillige of gedwongen leningen en belastingen, z.j 1 omslag. 5. onderwijs. 336 http://proxy.handle.net/10648/f16dcd96-9bd0-4608-b5e2-f06ee2e149c6 Brieven over de onderwijzersopleiding en de rijksnormaallessen. 1 en 16 december 1909 2 stukken. 337 http://proxy.handle.net/10648/a11d47e0-8fdb-493e-8362-ed06aedd6933 Brief van E. Evers betreffende een artikel uit hef Deventers dagblad over de salarissen van onderwijzers, met bijlagen. 24 oktober 1911 1 omslag.
d. Partijbestuurder. 338 http://proxy.handle.net/10648/3fec650a-a610-4954-ae23-8ef433067193 Ingekomen brieven betreffende zijn benoeming tot bestuurslid van de Liberale Unie. Met verhandeling over het kiesrechtvraagstuk. 1900-1901 1 omslag. 339 http://proxy.handle.net/10648/15bb2563-8127-4a9b-8d7b-8478c91105a2 Manuscript verhandeling over het ontstaan van de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j 1 omslag. 340 http://proxy.handle.net/10648/f225b586-3d79-47c0-8591-25d5fd09303d Brieven betreffende kandidaatstelIingen voorde Vrijzinnig Democratische Bond, met kranten. 1901-1909 1 omslag. 341 http://proxy.handle.net/10648/3403c3a1-2306-4769-ba43-960c68beb1b3 Brieven van A. Kerdijk 1901-1904 4 stukken. 342 http://proxy.handle.net/10648/3a26fd65-cedc-4914-8a48-cf9547abe044 Briefwisseling en aantekeningen betreffende de Vrijzinnig Democratische Bond. 1901-1934 1 omslag. 343 http://proxy.handle.net/10648/cc3d963d-87d4-4ba6-9e98-03e24f042ae0 Brieven van H.L. Drucker 1902-1911 7 stukken. 344 http://proxy.handle.net/10648/d59ac96d-799d-4525-bae1-5869b632df78 "In Memoriam A. Kerdijk",door J.D. Veegens. Overdruk. 20 maart 1905 1 katern. 345 http://proxy.handle.net/10648/cdadaf9e-5884-4893-99d7-1be28a871d10 Rondschrijven van de Vrijzinnig Democratische Bond betreffende de te voeren verkiezingsstrijd. Concept. Januari 1905 1 stuk. 346 http://proxy.handle.net/10648/a29265e1-dbd3-44eb-86cf-6b3e0e9afc74 Ingekomen brieven van Walhain en Gravelaar verzoekende spreekbeurten voor de kiesvereniging Vrijheid en Hervorming te Deventer te houden. 23 februari-20 april 1905 2 stukken. 347 http://proxy.handle.net/10648/eef29ba6-f80f-4f9c-9ae5-9d867046f970 Brieven en copie-brieven betreffende een verkiezingscampagne te Den Helder. 16 oktober-11 november 1905 1 omslag. 348 http://proxy.handle.net/10648/e68f0779-7e82-4f6e-9f94-cbca6a43c5ac Aantekeningen over de politieke strijd in de jaren 1905-1906. 16 bladen. 349 http://proxy.handle.net/10648/95112af3-21eb-4547-a49c-fe69671a14d1 Brief aan JJ. Belinfante naar aanleiding van een artikel in het Haagsche Weekblad". Concept. 21 januari 1906 1 stuk. 350 http://proxy.handle.net/10648/be9a364c-8417-42cd-8f40-7cb525d5da78 Brief van U.G.Schilthuis betreffende artikelen in Land en Volk. 21 September 1908 1 stuk. 351 http://proxy.handle.net/10648/d51ba5f8-4f08-447e-8e7a-23645f85bcf0 Brief aan M.W.F. Treub betreffende de crisis in de redactie van Land en Volk. Concept. 23 november 1908 1 stuk. 352 http://proxy.handle.net/10648/1f82a13f-492c-4bfc-90e6-3305fe49feab Brief van K.R. Tjeenk Willink aan M.W.F. Treub betreffende de krant Land en Volk. Met apostille van Treub voor Marchant. 6 januari 1909 1 stuk. 353 http://proxy.handle.net/10648/3329427f-5ffc-48f9-9fca-fa668f4d5963 Brief van H.J. Tasman betreffende de redactie van het beginselprogramma. 13 januari 1909 1 stuk. 354 http://proxy.handle.net/10648/8e09df90-a695-4a28-8813-604fa7f5d46f Kranten over prof. Drucker, de "lintjeskwestie", dr. Kuyper en de bestrijding van de candidatuur Treub in Assen. Februari en Juli 1909 3 stukken. 355 http://proxy.handle.net/10648/10a11a93-d168-4188-83e5-f6498381e23c Brief van M.W.F. Treub betreffende de kiescampagne van de Vrijzinnig Democratische Bond, met als bijlage een brief van W.J. Lugard. 20 en 27 mei 1909 2 stukken. 356 http://proxy.handle.net/10648/a9236b73-d472-4a5e-832b-4bf051de7d91 Publicaties van de Vereniging "het Vrije Ruilverkeer". 1911-1913 1 omslag. 357 http://proxy.handle.net/10648/028d073b-f368-45b3-b43b-cd7871688713 Kranten over het volkspetitionnement voor invoering algemeen kiesrecht op "de Roode Dinsdag" en over het ontwerp-Schaper. Juli-augustus 1911 2 stukken. 358 http://proxy.handle.net/10648/a6886758-5352-4422-8327-1cf214ab37a8 Schrijven van het hoofdbestuur van de Liberale Unie aan het Centraal Comité der Vrijzinnigen. 30 augustus 1916 1 stuk. 359 http://proxy.handle.net/10648/b60544e8-5206-4ef1-af6e-7d471e02be59 Aantekeningen betreffende de Economische Bond en Treub. Met exemplaren van het orgaan van deze bond. 1917, 1918 1 omslag. 360 http://proxy.handle.net/10648/57ffe0dd-2adb-4872-b662-8e767815af8e Notulen van een vergadering van de Vrijzinnige Democratische Kamerclub betreffende de actie Van Beresteyn, met bijlagen. Juli-September 1918 1 omslag. 361 http://proxy.handle.net/10648/1dcab47d-5484-46da-a271-4d8fce0010fa "De Opbouw", met artikelen van Marchant. 1918-1920 1 omslag. 362 http://proxy.handle.net/10648/cab687dc-c7b1-4249-93b3-20e27f5032f3 Aantekeningen over democratie en kapitalisme, z.j 1 omslag. 363 http://proxy.handle.net/10648/4e253039-7be2-4f20-af48-cf0886da3343 Aantekeningen "Gevaren voor de Vrijzinnige Democratie in deze dagen". (1918) 6 bladen. 364 http://proxy.handle.net/10648/18986114-1d8d-4aa7-bff2-0cf14710452a "Fusie",aantekeningen gemaakt naar aanleiding van Lloyd George's fusie tussen democraten en conservatieven, z.j 1 omslag. 365 http://proxy.handle.net/10648/49dfb4f0-d499-4965-b984-d3ffd4beb605 Aantekeningen betreffende een samengaan van alle democratische partijen, met des betreffende rondschrijven, z.d 1 omslag. 366 http://proxy.handle.net/10648/5031094c-737f-483d-8866-e453514d61eb Beginselverklaringen werkprogram van de Vrijzinnig Democratische Bond met beschrijvingsbrief voor de algemene -vergadering te Groningen, met notities. 1913. 18-19 december 1920 1 omslag. 367 http://proxy.handle.net/10648/f99091d0-eb43-4bd3-8ebc-708ebb631b36 Briefwisseling met E. van Beresteyn. 14 december 1921-13 September 1922 2 stukken. 368 http://proxy.handle.net/10648/b5cbbaae-4bc7-461f-845b-7af1da1b4566 Notulen van de algemene vergadering der Kamerkieskring federatie Helder te Hoorn, aantekeningen van Marchant, bij hem ingekomen brieven betreffende de Vrijzinnig Democratische Bond alsmede verkiezingsmateriaal van de V.D.B. en de R.K. Staatspartij. 1922, 1925 en z.j 1 omslag. 369 http://proxy.handle.net/10648/ddfc0768-4870-46c4-a661-0c55ffeed6bb Stukken betreffende de crisis in de Vrijzinnig Democratische Bond. 28 januari-23 September 1922 1 omslag. 370 http://proxy.handle.net/10648/df44f348-aac7-4cdb-b994-b3d55bf0f97f Kranten betreffende de verkiezingen van 1922, 1 omslag. 371 http://proxy.handle.net/10648/5c093262-1361-488c-9068-2211e229f71b Nota betreffende de kandidaatstelling van de leden van de Vrijzinnig Democratische Bondvoorde Tweede Kamer der Staten-Generaal. 21 februari 1924 1 stuk. 372 http://proxy.handle.net/10648/62d65ba5-b1c7-4bb2-8f7b-36526c5c893a Brief van K. Bijlsma naar aanleiding van een redevoering van Marchant over de Vrijzinnig Democratische Bond. 22 november 1925 1 stuk. 373 http://proxy.handle.net/10648/34038e3a-c330-455b-a731-9b8d32e01679 Brief van P.A. Rutgers van der Loeff betreffende de partij politiek. 22 november 1925 1 stuk. 374 http://proxy.handle.net/10648/fa0d899e-4e61-4835-8cf8-89d181467c3b Plakboek aangeboden ter herinnering van het 25-jarig bestaan van de Vrijzinnige Democratische Bond. 17 maart 1901 -17 maart 1926. Maart 1926 1 deel. 375 http://proxy.handle.net/10648/2a870306-1d9d-40aa-b1b0-60af76f649cb Brief van W.J. Nijgh te Middelharnis betreffende de drinkwaterleiding op Goeree-Overflakkee, met minuutantwoord. 1 en 2 oktober 1926 1 stuk. 376 http://proxy.handle.net/10648/0cf6bb68-24ef-4412-a7e4-822c79f37bdf Briefwisseling betreffende het conflict tussen J. Limburg en de Vrijzinnig Democratische Partij. 1926 1 omslag. 377 http://proxy.handle.net/10648/820c35a0-ac55-4c43-99a5-30f45463c436 Manuscript van een lezing gehouden voor de Volksuniversiteit te Amsterdam. (1929) 2 bladen. 378 http://proxy.handle.net/10648/2800daf3-8920-41a0-888d-3a0204d3c11e Manuscript van een redevoering voor de verkiezingsstrijd 1929 1 omslag. 379 http://proxy.handle.net/10648/4f8a8988-2a08-4247-bc44-b9515ba8bd46 Briefwisseling als voorzitter van de Vrijzinnig Democratische fractie betreffende de wethouderskeuze juli 1931, met bijlagen. Juli-augustus 1931 1 omslag. 380 http://proxy.handle.net/10648/c7808bb0-73d0-493a-9a62-2f7567b5153f Manuscript-verkiezingsrede "Citeerkunsten". (ca. 1931) 6 bladen. 381 http://proxy.handle.net/10648/d905a316-704c-4a5d-b94a-9f75a02b5ee0 Manuscript van een redevoering voor de algemene vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond te Haarlem betreffende de parlementaire democratie. 19 november 1932 1 omslag. 382 http://proxy.handle.net/10648/220b76c1-4123-4740-b2c2-45f37d0bee22 Manuscript redevoering als minister op de jaarvergadering van de partij. 1933 1 omslag. 383 http://proxy.handle.net/10648/a9ee7b0f-a233-4e8a-871f-edb394f33d42 Manuscript artikel over de partijvergadering te Rotterdam. (1933-1934) 1 omslag. 384 http://proxy.handle.net/10648/260dcb11-c2ec-4202-bf3e-506c6fffc572 Manuscript van een redevoering gehouden te Groningen. Januari 1934 1 omslag. 385 http://proxy.handle.net/10648/685e92a0-9562-43c4-be7d-c34f1f4245ad Manuscript verkiezingsrede over partijen en parlementaire democratie, z.d 10 bladen. 386 http://proxy.handle.net/10648/aefcc670-7513-49ae-88e5-149e0c74de1d Brief van de Vrijzinnig Democratische Bond in antwoord op zijn schrijven om naar aanleiding van zijn geloofsovergang de banden met de partij te verbreken. 27 mei 1935 1 stuk. 387 http://proxy.handle.net/10648/1820b085-cd9c-46e5-8b7b-c08e0a7f709f Brief van de Algemeen secretaris van de Vrijheidsbond naar aanleiding van een insinuerend artikel van Marchant in de Vrijzinnig Democraat, 8 juni z.j 1 stuk. 388 http://proxy.handle.net/10648/2a59c309-a055-4760-bb5d-787892be2198 Aantekeningen betreffende "Enkele argumenten van den Vrijheids Bond tegen de Vrijzinnig Democratische Partij, z.j 2 bladen. 389 http://proxy.handle.net/10648/cf512006-0c59-4b56-853b-2a8856775fa4 Manuscript van een jaarlijks overzicht van de positie van de Vrijzinnig Democratische Bond en haar ontwikkeling in de toekomst, z.j 1 omslag. 390 http://proxy.handle.net/10648/d6840c11-c6bb-4fd8-9483-60980a52f73d Brief van K. Denekamp verzoekende voorspraak bij zijn sollicitatie als brievenbesteller te Apeldoorn, met inlichtingen over de Vrijzinnige Kiesvereniging, z.j 1 stuk. 391 http://proxy.handle.net/10648/ce0d18bd-81fb-445d-be26-1deb171ce9ff Brief van Merchant aan graaf Bernstorff betreffende diens artikel in "De Opbouw", Concept. z.j 1 stuk. 392 http://proxy.handle.net/10648/6be897f1-4a8d-4a5a-95a9-5998eca2b15a Aantekeningen voor een verkiezingsrede, z.j 4 bladen. 393 http://proxy.handle.net/10648/ba96527d-dcbd-48fe-af71-385f8aaaef5c Aantekeningen voor en fragmenten van lezingen, z.j 3 bladen 394 http://proxy.handle.net/10648/25e43c66-e848-48e7-9b68-a8a3374def2f Aantekeningen voor een rede genaamd "Verslag Campagne", z.j 4 bladen. 395 http://proxy.handle.net/10648/f5730949-7a93-418d-9f6a-a528a4788919 Manuscript van een lezing tegen de Liberale Staatspartij, z.j 6 bladen. 396 http://proxy.handle.net/10648/49cfae99-2908-4418-a031-74ff9d00b3e1 Rondschrijven van de Vrijzinnig Democratische Bond betreffende onderwerpen voor propaganda redevoeringen, met aantekeningen van Marchant, z.j 1 katern en 1 blad. 397 http://proxy.handle.net/10648/db02c61b-f237-42b9-b86a-ce4d43b4caea Aantekeningen voor een toespraak over de Vrijzinnige Democratic, z.j 11 bladen. 398 http://proxy.handle.net/10648/125f876c-5358-46cb-8df7-401799b3462a Korte aantekeningen betreffende de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j 1 blad. 399 http://proxy.handle.net/10648/dabbe5a9-3d11-4673-87c4-a43ec575fe31 Manuscript van een verkiezingsrede gehouden te Breda, z.j 1 omslag. 400 http://proxy.handle.net/10648/c47800fd-b1f8-4e80-91a3-9ca545ccba8a Manuscript van een jaarrede gehouden te Hengelo over de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j 1 omslag. 401 http://proxy.handle.net/10648/dc38db8a-683a-420e-90d0-bd6d3113a6a1 Verkiezingsaffiche en propagandablaadjes van de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j 1 omslag. 402 http://proxy.handle.net/10648/6eb2453f-3175-43d3-bc37-9af3709ad06a Stuk houdende doelstelling en huishoudelijk reglementvan de Vrijzinnige Kiesvereniging W.S.R. te Deventer, z.j 1 blad. 403 http://proxy.handle.net/10648/84858a80-30bb-484f-b0a8-8f8e065238cd Ontwerp koloniale paragraaf van de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j 6 bladen. 404 http://proxy.handle.net/10648/fceefda3-6d4b-4507-9c36-41d016a119e3 Manuscript betreffende zijn partij politiek genaamd "In het Defensief", z.j 1 omslag. 405 http://proxy.handle.net/10648/c33905e3-c1e7-4055-9c00-cf66d21fa684 Manuscript van een lezing over politiek leiderschap. Fragment, z.j 2 bladen. 406 http://proxy.handle.net/10648/6d267317-a49e-41ef-8c9a-3f599102c070 Aantekeningen en fragmenten van partij politieke verhandelingen, z.j 1 omslag. 407 http://proxy.handle.net/10648/04af848b-4d99-47d8-819a-d93d72e7f94e Aantekeningen op de theoriën van Jean Jaures, z.j 1 omslag. 408 http://proxy.handle.net/10648/5217b21e-a0cb-41f8-945c-80577b2c084d Manuscript van een lezing over de houding van de Nederlandse Bond van Onderwijzers fen aanzien van het Koningshuis, z.j 9 bladen. 409 http://proxy.handle.net/10648/2c25b956-05a4-4db2-971b-7eba7f18ddcf Manuscript-artlkel over de vrijheid en gebondenheid in politieke partijen, z.j 7 bladen. e. Minister. 410 http://proxy.handle.net/10648/d5d2ff98-5b06-4a6a-a193-dd1bf842e1ff Stukken betreffende zijn benoeming tot minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 29 april 1933 1 omslag. 411 http://proxy.handle.net/10648/305484b4-be83-4fc4-a133-f259dd3f9551 Schrijven van de minister van Financiën ten geleide van het Koninklijk Besluit van 1 december 1933 no. 9, inzake vergoeding wegens voor 's Rijks dienst gedane betalingen. December 1933 2 stukken. 412 http://proxy.handle.net/10648/f889ef38-8a00-438b-a3b8-8ff3228db287 Manuscript voor een rede betreffende het regeringsbeleid. Fragment. 1933 1 omslag. 413 http://proxy.handle.net/10648/939daf77-a740-4dc8-bb4f-0e5c3581a57a Opmerkingen van de minister van Financiën en van de minister-president over het probleem van de gouden standaard, met aantekeningen. (1933-1935) 1 omslag. 414 http://proxy.handle.net/10648/40630efb-d2cb-4eb5-998d-106e9c0cc24e Rapporten over de defensiekosten (Commissie Idenburg), door de minister van defensie. Gestencild en getypt. 3 maart, 21 en 28 december 1934 1 katern en 2 stukken. 415 http://proxy.handle.net/10648/822ed764-7de3-4923-8fc0-7da158808bba Krantenknipsels over de loonsverlaging bij de spoorwegen 1933 en de bom op de Zeven Provinciën. 1934 1 omslag. 416 http://proxy.handle.net/10648/3794466d-3dd1-468a-b8bd-81c9530932c3 Geheime rapporten over revolutionnaire bewegingen, 24 november 1932, 25 oktober en 10 november 1934. Gestencild. 14 en 19 maart 1935 1 omslag. 417 http://proxy.handle.net/10648/ae14f789-c409-40bb-a2d6-e189aba1065d "Zeer geheime inlichtingen bestemd voor den raad van ministers", over duitse aanvalsplannen, Gestencild. (1934) 1 katern. 418 http://proxy.handle.net/10648/f1aaad63-68f0-44cb-a0d5-9abb4fa612cc Manuscript-installatierede voor de commissie werkverruimingsobjecten, Gestencild. 1934 1 katern.

De regering had een wetsontwerp ingediend, waarbij een crediet van + 60 millioen werd aangevraagd voor uitvoering van grote werken ter bestrijding van de werkeloosheid. Ter uitvoering van het 60 millioenplan werd een werkfonds ingesteld. Dr. H. Colijn, voorzitter van de ministerraad, installeerde In de Rolzaal op het Binnenhof ais algemeen voorzitter met een redevoering het werkfonds 1934.

419 http://proxy.handle.net/10648/072bd8e2-7011-4ce6-99db-046b135a652c Referaat over de algemene politieke toestand. Fragment. 1 omslag. 420 http://proxy.handle.net/10648/0eda6417-5196-4fa3-9f74-ff8780cf2e3b Stukken houdende verbod van het lidmaatschap van revolutionnaire bewegingen voor ambtenaren, nota betreffende het pachtvraagstuk en de defensie. Januari 1935-november 1936 en z.j 1 omslag. 421 http://proxy.handle.net/10648/60884464-84d5-497a-8e69-f6f35b977d38 Nota betreffende vrouwelijke ambtenaren, z.d 1 stuk. 422 http://proxy.handle.net/10648/4cfc9a2f-4a2a-4699-95c7-e6e53792dd9f Aantekeningen over de organisatie van het lager onderwijs en de bezuiniging op de openbare en bijzondere scholen. Onvolledig, met kranten, z.d. 1934 1 omslag. 423 http://proxy.handle.net/10648/17c51434-4bc7-43db-980d-4af4de78c75b Memorie van toelichting inzake het bezuinigingsontwerp voorzien van aantekeningen, z.d 3 bladen. 424 http://proxy.handle.net/10648/fcf70a4f-8e0a-4f03-8088-bf1c999d4725 Concept-reactie op beschouwingen van professor Meyers betreffende de rechtspersoonlijkheid van de universiteit, z.d 4 bladen. 425 http://proxy.handle.net/10648/7d5882da-5c5c-414f-ba83-ec379c3570a1 Toespraak over het nut van de cineacfilm voor het onderwijs, z.d 2 bladen. 426-442 Ingekomen brieven. 1933-1936 426 http://proxy.handle.net/10648/28f44a7f-bd1a-47d3-b226-e379635a6d45 Bree, Petrus de, 13 September z.j 427 http://proxy.handle.net/10648/1405a2cb-3cb2-4987-9d4d-7d6bdcdc8988 Colijn, Dr. H., 22 december 1934 428 http://proxy.handle.net/10648/40799b4c-a80e-44ec-aa31-c3db9c0b7887 Eggink, L.G., 15 december 1934 429 http://proxy.handle.net/10648/7e67b8a1-5518-4e14-b2bc-75b72ab8f27b Funke, Mevrouw, aanvrage voor een audiëntie. 6 mei 1935 430 http://proxy.handle.net/10648/bfec7ba6-7d8e-43e9-84ac-ee62d9c4e306 Hegi, J.J., 5 december 1935 431 http://proxy.handle.net/10648/4ccf09ff-5e11-4f5a-bd26-4001ea58188f Hommes, J., 5 december 1935 432 http://proxy.handle.net/10648/1f12244f-9b6b-40e5-9fb2-b1e8026c42f7 Letitre-van Loon, Mevr. N., 27 april 1935 433 http://proxy.handle.net/10648/46482c6e-d313-4203-81be-c0860ed41c40 Leufkens, Mr. F.J., 15 december 1936 434 http://proxy.handle.net/10648/dbfc46c4-7c08-4208-95c0-548b5b464998 Maclaine Pont, Mr. A.J.G., 22 oktober 1934 435 http://proxy.handle.net/10648/2e9b8267-9596-496e-aa02-4a9b83453aed Senaat van de universiteit te Nijmegen, 19 oktober 1933 436 http://proxy.handle.net/10648/89f1b6d7-e615-49a4-8839-e0c4332c267a Spierts, H., 6 februari 1934 437 http://proxy.handle.net/10648/7c8dcffa-8439-4a4e-b747-6f5ff6d82118 Uhlenbeck, prof. C.C., januari 1935 438 http://proxy.handle.net/10648/82960e07-3e8f-4863-b04b-1c6bca86ab2e Vos van Steenwijk, W. baron de, 23 mei 1933 439 http://proxy.handle.net/10648/086f1d6f-3720-4b5c-820c-ba06d1bdf219 Briefwisseling met Bruno Walter, Willem Mengelberg en G.H. de Marez Oyens. April 1934-mei 1935 440 http://proxy.handle.net/10648/f73fd4f3-a68f-423e-95c5-9935b7dfc913 Wely, mejuffrouw van, z.j. 441 http://proxy.handle.net/10648/b6a8f35b-4c40-4d1d-812b-32f347c685e8 Wesselink, J., 7 februari 1934 442 http://proxy.handle.net/10648/2b5f24f1-e006-42e5-9e5f-c044c89d50ba Stedelijk orkest van Maastricht, 27 mei 1935 443-446 Stukken betreffende de spelling. 443 http://proxy.handle.net/10648/7c68ceb6-81e1-4536-a054-8cf1ae2dedec Artikelen en aantekeningen betreffende de nieuwe spelling. 1910-1941 en z.d 1 omslag. 444 http://proxy.handle.net/10648/664623fe-3f49-439f-9962-c1dc394599ee Vlaamse visie op de spelling Marchant, scheldstuk in manuscript en spotprent, z.d. 1934 2 stukken. 445 http://proxy.handle.net/10648/fbefbf80-0c73-401b-b8d2-2f479ddd5dcf Brief ten geleide van het verslag over de ingevoerde vereenvoudigde schrijfwijze op de scholen. Concept, 16 mei 1938 2 stukken. 446 http://proxy.handle.net/10648/d1284d96-fba4-41cb-8e9d-a430eb69b042 Schrijven van mevrouw Snouck Hurgronje over de nieuwe spelling. 9-10 november en z.j 2 kaarten. 447 http://proxy.handle.net/10648/dd27560c-4bce-4b2d-a54f-67fdf6c0c7c6 Brieven, redevoering, nota's en aantekeningen betreffende de opheffing van openbare lagere scholen. 1933-1935 1 omslag. 448 http://proxy.handle.net/10648/c9dfa5bf-5b8f-4262-8629-165972508b84 Cijfers en aantekeningen over de openbare school, z.d 1 omslag. 449 http://proxy.handle.net/10648/a8ea690a-054e-4f58-a8dc-4184a701680d Nota betreffende de moeilijkheden rond R.P. van Calcar, hoogleraar te Leiden, (1935) 1 omslag. 450 http://proxy.handle.net/10648/1b627c60-e609-451e-9d93-03926ebf2336 Ontwerp inzake de aanpassing van het onderwijs aan de bezuiniging naar aanleiding van de besprekingen in de ministerraad op 16 april 1935, met bijlagen, z.j 6 bladen. 451 http://proxy.handle.net/10648/aa92cf52-f312-4c84-9f02-5365788901f3 Aantekeningen betreffende een onderhoud met een inspecteur van het onderwijs, z.d 8 bladen. 452 http://proxy.handle.net/10648/ece4490e-0d43-428e-87ef-7a6aa08fa255 Lijst van uitgegeven en uit te geven bedragen voor bouw en verandering van openbare en bijzondere bewaarscholen, z.d 1 stuk. 453 http://proxy.handle.net/10648/678f5208-cf99-4db3-b3e1-dcfa4be81819 Lezing over de betekenis van de politiek voor het onderwijs. Fragmenten, z.d 3 bladen. 454 http://proxy.handle.net/10648/280a6c3b-c9e6-4f2d-ab2e-9ec5b8c234d2 Schrijven van J. v.d. Spek, inspecteur van het Christelijk Nationaal Onderwijs aan C. v.d. Heuvel, lid van de Tweede Kamer. Afschrift, z.d 1 stuk. 455 http://proxy.handle.net/10648/7dfe1b01-4b5a-4e73-b6d1-ef917851dbf3 Brief van JJ. 't Hart, inspecteur van de onderwijzersopleiding i.v.m. Marchanr's aftreden als minister, 18 mei 1935 1 stuk. 456 http://proxy.handle.net/10648/9a55a02a-9af2-4264-ba91-f6fe57aa654e Manuscript verweer inzake zijn beleid bij de opheffing van openbare lagere scholen, z.d 4 bladen. 457 http://proxy.handle.net/10648/22343c24-0982-45e7-8aae-58b7230d78c6 Aantekeningen voor een toespraak n.a.v. het overlijden van koningin Emma. (1934) 7 bladen. 458 http://proxy.handle.net/10648/b3295c6e-6343-49c8-b4ef-5d68e997c9c4 Manuscript van een toespraak gehouden tot Plesman, Parmentier, Van Brugge, Moll en Prins uit naam van Nederlandse kinderen met betrekking tot de prestatie van de Uiver in de Melbourne race. (1934) 3 bladen. 459 http://proxy.handle.net/10648/675cbfb9-d216-4f8c-b189-f479b1541171 Manuscript van een radiorede van 6 februari 1934 1934 7 bladen. 460 http://proxy.handle.net/10648/fb8e1a48-801d-4b76-bc7c-e2ee8f679c79 Manuscript van een rede betreffende de Kunst in Nood, z.d 11 bladen. 461 http://proxy.handle.net/10648/1428a250-6288-4ba5-84ce-70be8f2d7a0f Krantenknipsel betreffende zijn redevoering bij het 3e eeuwfeest van Leidens sterrewacht. (1933) 1 blad. 462 http://proxy.handle.net/10648/5f0eeadc-5c16-4764-9d12-fb5cf8ae7222 Manuscript van zijn rede bij de heropening van de abdij van Egmond (1934) 1 blad. 463 http://proxy.handle.net/10648/25c9224b-9899-4e1c-a3f0-2090d3fe5544 Aantekeningen i.v.m. de kritiek van Lingbeek en De Geer op de redevoering bij de opening van de abdij van Egmond. (1934) 5 bladen 464 http://proxy.handle.net/10648/ab7dca9e-72cd-479d-ac6c-b4ca206980c3 Commentaar van Marchant op redevoeringen buiten de Kamer i.v.m. zijn redevoering bij de opening van de tentoonstelling van de abdij van Egmond. (1934) 1 omslag. 465 http://proxy.handle.net/10648/b0e3a499-f4ba-42e0-a1c8-73ff648d2819 Briefwisseling,krantenknipsels en aantekeningen i.v.m. het uittreden als lid van de Vrijzinnige Democratische Bond en aftreden als minister en de rol die Oud hierin gespeeld heeft. Mei 1935 en z.d 1 omslag. 466 http://proxy.handle.net/10648/e9243d00-7576-4f84-84e5-fef070b5487f Perscommentaren op zijn aftreden. 1935 1 omslag. 467 http://proxy.handle.net/10648/365e0462-5f5d-4b08-8553-9d446924599e Krantenknipsels na zijn aftreden. 1935 1 omslag. 468 http://proxy.handle.net/10648/cba419a6-2d2e-4918-af79-ef79248e849c Stukken betreffende zijn ministerspensioen, 24 mei 1933-26 juni 1935 1 omslag. 469 http://proxy.handle.net/10648/cd78b209-0c67-4fd4-a8eb-924384a19eb4 Brief van het Kabinet van de Koningin betreffende een audiëntie voor Marchant en Steenberghe in September, 14 juni 1935 1 stuk.
C. VOORZITTER STICHTING NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE. 470 http://proxy.handle.net/10648/78c62086-a00f-4c9b-b85a-a470162f73a7 Perscommentaren inzake de Hoge Veluwe. 1935 1 omslag. 471 http://proxy.handle.net/10648/8ee382b9-2e1f-48ea-a9a6-9240b6a88c94 Brieven van mevrouw Kröller-Muller. 29 januari 1936 2 stukken. 472 http://proxy.handle.net/10648/ddd5e19f-2069-4226-89c6-da00aebfeeb6 Briefwisseling betreffende de stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe, met bijlagen. 1936-1954 1 omslag. 473 http://proxy.handle.net/10648/ca455e22-e667-4ef0-bb67-b866b966915f Schetstekening van een gedeelte van het terrein van de Hoge Veluwe, z.j 2 stukken. 474 http://proxy.handle.net/10648/618ce25b-658e-4027-9643-bea45251d572 Stukken betreffende de procedure tot rechtsherstel van de Stichting de Hoge Veluwe, met bijlagen. 1947-1950 1 omslag. 475 http://proxy.handle.net/10648/5fb7f67b-79bb-4ca7-8e8b-523b7ccd69ad Brief van B.J.A. Nijdam over de "toestanden in de Hoge Veluwe" en over minister-president Schermerhorn. 1 februari 1949 1 stuk. 476 http://proxy.handle.net/10648/d1dcea53-a078-4ae3-b038-efa9b6227c70 Brief van S. van Deventer aan een niet men name genoemde notaris betreffende het werk van Marchant voor de Hoge Veluwe. 14 juni 1956 1 stuk.
III. AANTEKENINGEN, PUBLICATIES EN BRIEFWISSELING NA 1935. A. AANTEKENINGEN EN PUBLICATIES. a. Algemeen . 477 http://proxy.handle.net/10648/337cf7a4-d04b-47f8-bc48-50191f71303e Concepten van een studie van de parlementaire geschiedenis. Fragmenten. 1900-1933 1 pak. 478 http://proxy.handle.net/10648/6770fff3-a72f-4d91-bb67-0efc7e8a01a0 Manuscript van een studie over de parlementaire geschiedenis. Fragmenten. 1900-1933 1 pak. 479 http://proxy.handle.net/10648/53c230aa-9a36-48c6-8935-8a2e6d02863a Manuscriptartikelen: z.d

Adviezen aan de Kroon. De regering en het staatsrecht. Een handvest. Recht boven macht. Erkenning de facto Een voorbarige liquidatie. Een impopulaire herinnering. Schadevergoeding en annexatie. Politiek zonder politiek. Het schaap met vijf poten. Een zwakheid van parlementaire regeringen. Solaris ambtenaren. Algemeen kiesrecht. Kabinetsformatie 1918. Staking 1903. De illegalen.

480 http://proxy.handle.net/10648/d3062c74-6b90-404b-a503-e53655be0791 Aantekeningen over Thorbecke en de april-beweging. (1935) en z.j 7 bladen en 1 pamflet. 481 http://proxy.handle.net/10648/944b3c8d-a998-4e82-8e8e-eb2cac3f11ee Aantekeningen over Kuyper, z.j 11 bladen. 482 http://proxy.handle.net/10648/b8ef0bc8-fa11-4a01-b303-5b946b6d9b64 Aantekeningen over het kabinet De Meester, z.j 15 bladen. 483 http://proxy.handle.net/10648/ccf15758-3e35-424e-a480-d04679df44f1 Aantekeningen over Goeman-Borgesius, z.j 2 bladen. 484 http://proxy.handle.net/10648/bd65d60e-fdf3-432a-9072-ff025472f306 Aantekeningen over de revolutie-poging van november 1918, z.j 1 omslag. 485 http://proxy.handle.net/10648/9f9c4e2a-ed61-4434-856d-c11bdd28e2f6 Losse notities op politiek gebied, z.j 1 pak. 486 http://proxy.handle.net/10648/231c0ebd-b712-4acb-b1b6-220792fb884a Commentaren op krantenartikelen betreffende zijn persoon en politieke denkbeelden, z.j 1 omslag.
b. Voor 1940. 487 http://proxy.handle.net/10648/8b86a8d6-6bac-4635-873e-47b2a47bef31 Aantekeningen over het kabinet Cort van der Linden, z.j 1 omslag. 488 http://proxy.handle.net/10648/7354fd12-f20d-491b-bc9c-01fcfa251e99 Aantekeningen over het kabinet Ruys de Beerenbrouck (1922), en de minister van Financier S. de Vries, z.j 1 omslag. 489 http://proxy.handle.net/10648/0228947a-190d-4f6e-b042-b009216480b9 Beschouwingen over kabinetsformaties tussen 1894 en 1918, z.j 2 bladen. 490 http://proxy.handle.net/10648/6433eb9c-09f7-42f8-8a4c-083b5cc0c141 Aantekeningen over het parlementair kabinet, z.j 1 omslag. 491 http://proxy.handle.net/10648/2e745175-0efb-4db2-9c3d-a4ef36701779 Manuscript "De toekomst van de coalitie", z.j 1 omslag. 492 http://proxy.handle.net/10648/e681dc29-d9ef-4473-b381-d1248438dd4e Aantekeningen over politieke en economische democratie, z.j 5 bladen. 493 http://proxy.handle.net/10648/5a143575-102f-435d-8884-77b7f00f6611 Manuscript van een lezing gehouden in Leuven over "Goede trouw in publiek recht", z.j 5 bladen. 494 http://proxy.handle.net/10648/d7e4c8fd-d17a-41c8-a1ad-92bfbdc4cd2e Aantekeningen en notifies over Colijn, 1935-1940, z.j 1 omslag. 495 http://proxy.handle.net/10648/d9ae43d8-85df-4916-bec7-e97cf57be71f Manuscript van een lezing gehouden te Tilburg "Het toekomstbeeld van de nieuwe gemeenschap", 16 april 1939, 19 bladen. 496 http://proxy.handle.net/10648/ec3d3ea8-d2a2-4a32-aa5b-fd10068c268f Commentaar op een artikel in de Gids van Mr. A.N. Molenaar "Colijn V en De Geer II. (oktober 1939) 8 bladen. 497 http://proxy.handle.net/10648/388ddb0c-75bd-4570-ab08-6475fdfa3c08 Aantekeningen over het beleid van minister E. van Kleffens in november 1939, z.j 1 blad. 498 http://proxy.handle.net/10648/5a43107b-9043-4ced-b031-694f9677ba58 Aantekeningen over verkiezingsstrijd, z.j 4 bladen. 499 http://proxy.handle.net/10648/a49ac50c-93ff-4c75-ba65-30721a546bb0 Aantekeningen bij de verkiezingen van 1937, 25 april 1937 2 bladen. 500 http://proxy.handle.net/10648/dd9e7b08-8125-44df-a46a-03c510ebb82e Aantekeningen over de kwestie Oss, z.j 4 bladen. 501 http://proxy.handle.net/10648/5888caeb-5276-4024-9db8-7c60519cf706 "De zelfmoord der kiezers". (Den Haag/1937) 1 deel.

"De zelfmoord der kiezers" is een beknopte uitgave van "Een Staatkundige Epidemie".

502 http://proxy.handle.net/10648/08904bf8-369a-48cd-b468-49fbbd14c738 Brieven en plakboek met krantenknipsels naar aanleiding van zijn boek "Een staatkundige Epidemie", 1 deel en 1 omslag. 503 http://proxy.handle.net/10648/f74b86d2-6944-4017-a952-fe509371a0c6 Briefwisseling met Mr. Dr. A. baron van Wijnbergen over de inleiding op "Een staatkundige Epidemie". Oktober 1936 1 omslag. 504 http://proxy.handle.net/10648/d712d1f9-6334-4c32-b0d2-684ea5f09dad Aantekeningen over het nationaal socialistische-en de fascistische bewegingen in Nederland en daarbuiten. Met gedrukte artikelen, 1937, 1941 1 omslag. 505 http://proxy.handle.net/10648/2b7c7e62-ee24-4a52-a579-d64489f8b0f6 Aantekeningen betreffende de theoriën van Haushöfer, het nationaal socialisme en het communisme, 1 omslag. 506 http://proxy.handle.net/10648/8db54d63-7ccd-4c41-ae6e-5c02908b88ce Aantekeningen betreffende het Pan-Germanisme, z.j 1 omslag. 507 http://proxy.handle.net/10648/f6c9b70d-144b-466b-bf9d-0a8458b883b3 Ingekomen brieven betreffende zijn strijd tegen de N.S.B. en het communisme, de verwikkeling met de Limburger Koerier en de hoofdredacteur H. van den Broeck, minuutschrijven aan de gouverneur-generaal Tjarda van Starckenborg Stachouwer, gestencilde nota's en V.D.B.-brochure inzake de houding van de Nederlandse regering tegenover de N.S.D.A.P. en de N.S.B. 1933-1937 1 omslag. 508 http://proxy.handle.net/10648/a95728af-0533-4b77-b988-87afb7ec1af7 Aantekeningen over Indië en de N.S.B. z.j 1 stuk. 509 http://proxy.handle.net/10648/ef9dc012-0b01-4cdb-9eec-524b6f62b910 Aantekeningen betreffende "Het verbond voor Nationaal Herstel", z.j 1 omslag. 510 http://proxy.handle.net/10648/6321e579-a0fa-4071-8317-6c08222201d8 Manuscript brochure over het politiek Katholicisme. Met uitgaven van de R.K. Staatspartij, z.j., 1937-1938 1 omslag. 511 http://proxy.handle.net/10648/a10dbb26-806a-411c-9ff7-4a186694429a Manuscript van een betoog gehouden te Breda op het kasteel Bouvigne over "de geschiedenis van ons geloof", 7 januari 1939 8 bladen. 512 http://proxy.handle.net/10648/0d1a17d6-fd16-42c3-b0e9-15ee00133814 Aantekeningen over godsdienstig en godsdienstig politieke verhandelingen, z.j 1 omslag. 513 http://proxy.handle.net/10648/36e9d3fc-21b5-48a0-9a43-8468f2a696fb Manuscript "Samenspraak van Tertullianus en Irenaeus". Fragment, z.j 1 omslag. 514 http://proxy.handle.net/10648/9b2ad9f3-e692-41a7-bd07-9f7fdb69f010 Aantekeningen over de werkwijze van het Permanente Hof van Justitie, z.j 1 blad. 515 http://proxy.handle.net/10648/b0c26d4c-1de7-433a-8eeb-70b436afa6dc Duitse gedrukte citaten met potlood-aantekeningen, z.j 1 omslag.
c. 1940-1945 516 http://proxy.handle.net/10648/5cd3b8fa-7e98-4fc1-a558-bed8cd548608 Manuscript van een lezing te Brunsum over "ons geloof en de oorlog", 8 januari 1940 9 bladen. 517 http://proxy.handle.net/10648/c965690a-0b0d-4bbd-a1a5-98ee83ba7619 Manuscript artikelen over "Gezinsvernietiging", een pleidooi voor de opheffing van de openbare scholen 1933-1935. 1941 3 bladen. 518 http://proxy.handle.net/10648/588510de-6fef-4c24-9f52-c54111b3c920 Mededelingen van de afdeling culturele statistiek van het C.B.S. betreffende het lager en voorbereidend onderwijs in 1941. Juni 1942, 2 stukken. 519 http://proxy.handle.net/10648/ad329286-60d3-4f2c-bb48-d3e092685b67 Aantekeningen over de corporatieven en autoritaire staat en de duitse bezetting, z.j 11 bladen. 520 http://proxy.handle.net/10648/1e4fa215-350d-478c-bdb7-0f48e2b43afc Aantekeningen omtrent toeneming der criminaliteit in oorlogstijd, z.j 3 bladen. 521 http://proxy.handle.net/10648/c4404359-6f14-4045-9683-6feb5de5423f "De Maasbode", waarin artikelen van Marchant 1940 1 omslag. 522 http://proxy.handle.net/10648/9150187f-baaf-4635-ba28-ab85541878b5 Manuscript voor de verhandeling "Echtgenoten zonder contract", met briefwisseling. 1940-1953 1 omslag. 523 http://proxy.handle.net/10648/acdb46d0-167e-4790-baf4-cc9bfc3f363d "De Liberalen 1905", manuscript, 3 november 1940 1 omslag. 524 http://proxy.handle.net/10648/aa9f8fa4-1371-4601-b5b6-d74308e20564 "Huwelijksrecht is publiekrecht". Drukproef. 1941 1 katern. 525 http://proxy.handle.net/10648/3a828fa5-eb16-4990-8a6d-2765d01c22b8 Manuscript-geschiedenis van de tweede wereldoorlog, z.j 1 omslag. 526 http://proxy.handle.net/10648/a526b8d7-adb7-4dd6-978c-cb2e3c3e114b Aantekeningen inzake het vertrek van minister De Geer uit Engeland naar Nederland in februari 1941, z.j 3 bladen. 527 http://proxy.handle.net/10648/9b8cd8ce-1a7d-47a3-bfc6-c07f1e192b5b Krantenknipsel over Jhr. Mr. D.J. de Geer, "De Synthese in de oorlog" met kantaantekeningen. 1942 1 stuk. 528 http://proxy.handle.net/10648/666b0787-4adc-4580-a4b2-16bc8502ee44 "De Opstand" Brabants strijdblad voor het nationaal socialisme, 1 december 1942 1 exemplaar. 529 http://proxy.handle.net/10648/e96acf4f-30cd-44bd-b80c-26f96789b513 "10-14 mei 1942 oproep tot gebed en vasten" Getypt, [1942] 3 bladen. 530 http://proxy.handle.net/10648/dc3a268f-9957-479a-b7f2-9b364848b2a2 Aantekeningen betreffende de berichtgeving van de regering in Londen, z.j 3 bladen. 531 http://proxy.handle.net/10648/45f64206-9db9-4572-b82f-95fd753b769e Aantekeningen betreffende het politiek regeringsprogram en de economische opbouw na afloop van de tweede wereldoorlog, z.j 1 omslag. 532 http://proxy.handle.net/10648/8f35dc95-bad1-4259-8dfa-9d6ef2728954 Aantekeningen over "een zonderlinge combinatie Churchill - Roosevelt -Stalin", z.j 2 bladen. 533 http://proxy.handle.net/10648/70120974-c479-4d49-a4af-63f33eafdc00 Aantekeningen naar aanleiding van een redevoering van Churchill in het Parlement, z.j 4 bladen. 534 http://proxy.handle.net/10648/2d96a95e-94e7-4373-9fcb-ec31c14c2bd3 Aantekeningen betreffende de organisatie van het ondergronds verzet , z.j 3 bladen. 535 http://proxy.handle.net/10648/b5d2daa6-6138-4775-9ead-7ea52578e751 Aantekeningen en commentaar en de redevoering van Hitler t.g.v. "de dodenherdenking" op 16 maart 1942, 2 bladen. d. Na 1945. 536 http://proxy.handle.net/10648/9772e98c-d6f5-4261-b266-3db89f58a395 Aantekeningen en krantenartikelen betreffende het Nederlandse Noodstaatsrecht, het noodparlement en het na-oorlogse kabinet, z.d 3 bladen. 537 http://proxy.handle.net/10648/3ac6b96e-8e2f-4602-89b4-f8e4743b6365 Aantekeningen betreffende de nationale adviescommissie beogende het herstel van de volks invloed op het landsbestuur, 26 juli 1945 2 bladen. 538 http://proxy.handle.net/10648/5b465d77-4299-4c0a-9b35-2f506a6b8534 Aantekeningen voor een redevoering vergelijkende de toestand 1918 en 1946, Troelstra, Vorrink en Schermerhorn, 24 juli 1946 3 bladen. 539 http://proxy.handle.net/10648/b104c868-2827-4520-addd-6b2200645efc Aantekeningen bij de terugkeer van Koningin Wilhelmina. (1945) 1 blad. 540 http://proxy.handle.net/10648/1177c7ca-292a-4d92-9280-12c53239477a Aantekeningen bij het boek van Dr. C. Gerretson "Koninklijk Kabinet of Dictatuur". Met artikelen van Mr. A.W.E. Brandsma hierover, z.d. en 1934 1 omslag. 541 http://proxy.handle.net/10648/06dcc33d-fbab-4ceb-814f-03558c35e27b Aantekeningen "De Koning is onschendbaar het volk is machteloos", 4 juni 1945 1 blad. 542 http://proxy.handle.net/10648/3f03c659-f164-4b48-b000-40aebdb49634 Aantekeningen betreffende de R.K. Staatspartij, z.j 1 omslag. 543 http://proxy.handle.net/10648/78f1d6d2-89c1-41e3-b65f-3f5115ab21ea Toespraak gehouden op de eerste centrale raadsvergadering van de Limburgsche R.K. Werkliedenbond. (1947-1948) 1 blad. 544 http://proxy.handle.net/10648/37f774c0-935c-46e3-8c33-72e42a8dc59b Aantekeningen betreffende de Partij van de Arbeid, z.d 3 bladen. 545 http://proxy.handle.net/10648/3975143b-107f-4f6b-8825-e7605dd7f34a Aantekeningen over de lijst Welter, de verkiezingen en het samengaan van de Partij van de Arbeid met de Katholieke Volkspartij; de kwestie Indonesië, het accoord van Lingadjatti, Soekarno en de republiek, z.j 1 omslag. 546 http://proxy.handle.net/10648/bdf9870e-042d-4075-a0d8-add511c683d4 Aantekeningen over annexatie van duits gebied, z.j 2 bladen. 547 http://proxy.handle.net/10648/073499e6-d795-401a-b8ac-7faa1d3e5446 Aantekeningen betreffende het toepassen van strafrechterlijke sancties op diverse landverraders en economische collaborateurs,;het zuiveringsbesluit en de politieke opsporingsdienst, z.j 1 omslag. 548 http://proxy.handle.net/10648/4328dac8-a05e-4144-afee-7a81128c8144 Manuscript van een betoog betreffende "de spellingsstrijd", 25 September 1946 1 omslag. 549 http://proxy.handle.net/10648/ed7222a0-8df2-474a-8829-f0d7f9254be7 Schrijven inzake de wenselijkheid om met België tot overeenstemming te geraken over de vereenvoudigde spelling. Concept met bijlagen, 1 omslag. 550 http://proxy.handle.net/10648/1332503c-0334-4efd-b9e4-fb9b2a7b4472 Aantekeningen betreffende het bevolkingsvraagstuk na de tweede wereldoorlog, z.j 2 bladen. 551 http://proxy.handle.net/10648/35bf47fb-eedc-4c9b-8c0a-ba15961e999b Manuscript van een lezing gehouden voor de universiteit van Nijmegen, z.j, 17 bladen. 552 http://proxy.handle.net/10648/03c1258d-8f7a-4d56-a22b-c788bc3f0590 Aantekeningen betreffende de "United Nations" en wetsontwerp betreffende goedkeuring van het Handvest der Verenigde Naties, met aantekening, 15 oktober 1945 en 1 januari 1946 1 omslag.
B. BRIEFWISSELING 553 http://proxy.handle.net/10648/e9a8af09-326c-40c1-8803-0d984c06947c Ingekomen brieven van R.H. Boissevain, mevrouw Mengelberg en Dr. P. Cronheim betreffende het concertgebouw orkest en Willem Mengelberg. December 1934-februari 1936, 1 omslag. 554 http://proxy.handle.net/10648/aabf7ffa-e44c-4157-966d-aad332f5672a Ingekomen brieven met verzoek om voorspraak en bemiddeling. Juni 1935, 12 april en 11 november 1936 1 omslag. 555 http://proxy.handle.net/10648/fefcbe8a-a866-4a36-a5f6-64cebc4c2016 Brieven van Ruys de Beerenbrouck, 27 mei en 22 augustus 1935 2 stukken. 556 http://proxy.handle.net/10648/6d63f25f-580b-430f-ae68-01bb63c1d63b Anonyme brief. (9 november 1935) 1 stuk. 557 http://proxy.handle.net/10648/7a8e790f-513c-428d-bd1f-119032024648 Brief van Dr. DJ.H. Nyesen betreffende zijn expeditie naar Z.O. Azie en Centraal Afrika, met bijlagen, 18 november 1935 1 stuk en 2 schetsen. 558 http://proxy.handle.net/10648/8265ab71-4a42-423d-8276-dd7e7500635e Briefwisseling als president-commissaris met de N..V. Drukkerij "De Residentië, 24 en 31 december 1935 3 stukken. 559 http://proxy.handle.net/10648/3eca46c1-82f5-430b-aa14-166a72d3b57e Brief van Mr. C.M.J.F. Goseling betreffende een uitnodiging voor de Landdag in de Apollohal, 18 januari 1936 1 stuk. 560 http://proxy.handle.net/10648/c26a02fb-4986-400e-9f51-72c65645c4f5 Brief van P.G. Peet betreffende de lagere openbare school te Vorchten, 11 februari 1936, 1 stuk. 561 http://proxy.handle.net/10648/0c3796c6-15f6-4cde-bf6d-da21379e6e0a Brieven van de kamerleden F.L.O. Nivard en P.J .S. Serrarens inzake onderwijsdebatten, 6 januari en 16 februari 1936 2 stukken. 562 http://proxy.handle.net/10648/cf410407-420b-4d09-a5fa-137ec854e313 Brief van N.G. Uilenburg houdende algemene politieke beschouwingen, 26 april 1936 1 stuk. 563 http://proxy.handle.net/10648/eda6e6fa-124b-47c5-95dc-3e115a9d7514 Brief van F. Oppens o.a. over de vrijmetselarij, 7 mei 1936 1 stuk. 564 http://proxy.handle.net/10648/99c074e4-2df4-4b4c-8201-2e4d3a6d3164 Brieven van Snapper en CJ. van der Kroon houdende verzoek tot een persoonlijk onderhoud, 13 mei en 22 mei 1936 2 stukken. 565 http://proxy.handle.net/10648/a1b129d4-1ded-4e63-954b-6a4c9ee5b4f1 Brieven van Mr. J,W. Schröder o.a. betreffende de stellingname van minister Goseling naar aanleiding van zijn sollicitatie, 4 maart 1938, 12 en 15 mei 1950 3 stukken. 566 http://proxy.handle.net/10648/fddb6e37-4598-4323-8aa2-f8458197651d brief van S.Snuijff aan Mr. Beets betreffende het opdrijven van lonen en prijzen. Afschrift, 22 juni 1939 1 stuk. 567 http://proxy.handle.net/10648/0d62866a-06bf-493e-9d48-0b6308091c45 Brieven van L. Hazelzet, hoofdredacteur van "De Maasbode" over het plaatsen van artikelen, 1 en 6 September 1939 2 stukken. 568 http://proxy.handle.net/10648/2b4bef74-76db-49f1-93c8-dd9cd381e381 Schrijven van het Centraal stembureau over zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer, met minuut negatief antwoord, 2 en 3 juli 1936 2 stukken. 569 http://proxy.handle.net/10648/868c5391-9061-4637-8a29-44ff32d95024 Felicitatiebrieven van W. baron de Vos van Steenwijk, 18 September 1936, 6 december 1936, 7 juni 1946 3 stukken. 570 http://proxy.handle.net/10648/b18b0960-80d3-4b2d-a86a-c4a72669a544 Briefwisseling met Mr. M.P.L. Steenberghe, 29 September en 5 oktober 1936, 1 augustus en 17 december 1937 4 stukken. 571 http://proxy.handle.net/10648/aba54ac5-d2cd-490b-a9ef-54b66bc66743 Brief van Mr. Dr. T.J. Verschuur houdende gelukwensen bij het verschijnen van een boek van Marchant, 24 december 1936 1 stuk. 572 http://proxy.handle.net/10648/a86c3e40-9ccc-403e-a89b-448ee6bb6bf1 Brief van A. Oosterlee betreffende een onderhoud in verband met de padvinderij, 8 december 1936 1 stuk. 573 http://proxy.handle.net/10648/84671975-2c99-4443-8ce2-85ffe52e3292 Brieven van de redacteur van het dagblad "Ons Noorden" houdende o.a. dankbetuiging van de toezending van politieke inlichtingen, 8 december 1937, 4 en 7 juli 1939, 2 stukken. 574 http://proxy.handle.net/10648/38637043-eb5c-4115-a460-cb632dbdb983 Brief van H. van der Hum betreffende een artikel van Marchant in "De Maasbode11 over de oud-Rijksbouwmeester Vrijman, 11 december 1936, 1 stuk. 575 http://proxy.handle.net/10648/1b3e8d14-5d6e-445e-a520-7a07af6d5017 Brieven van G.A. van Poelje i.v.m. admiraal Rambonnet, de padvinderij en A. Oosterlee 12 en 15 december 1936 2 stukken. 576 http://proxy.handle.net/10648/e5d860f9-0c22-42c4-b970-79274e774893 Brief van HJ. van Leth naar aanleiding van Marchant's artikelen in "De Tijd" betreffende de moreleg evaren van de militaire dienst, 5 januari 1937 1 stuk. 577 http://proxy.handle.net/10648/622a9ff2-79e5-4d39-8769-4de42ef79eec Schrijven aan de redactie van het Westfries dagblad "Onze Courant" betreffende drie spellingsfouten. Concept, 6 januari 1937 1 stuk. 578 http://proxy.handle.net/10648/6284462e-7241-4ecb-bca6-007f05f63af3 Brief houdende een uitnodiging tot het houden van een lezing te St. Niklaas (Belg.), met manuscript van die lezing, 11 februari 1937 1 omslag 579 http://proxy.handle.net/10648/feb8581c-f081-40d1-a602-10813c9e2463 Brief aan N.N. houdende verzoek om lid te worden van de Raad van State. Concept, 13 September 1937 1 stuk. 580 http://proxy.handle.net/10648/d2b4b709-e7a1-4a03-853a-128bee9b5361 Brief van het Hoofdbestuur van de Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling, 22 September 1937 1 stuk. 581 http://proxy.handle.net/10648/0cacec80-cb16-47dd-bf4e-e93ed46ce171 Brief van H. Steegmann betreffende de politieke toestand in Limburg, 8 oktober 1937 1 stuk. 582 http://proxy.handle.net/10648/43b9700a-6dd1-4212-b254-f926da2351c0 Brief aan zijn huisarts over zijn behandeling door een magnetiseur, 15 januari 1938 1 stuk. 583 http://proxy.handle.net/10648/c5fed496-3971-488d-9275-5e4d2b43dba6 Brief van H.CJ. Sondaal betreffende Marchant's relatie met "De Tijd" en "De Katholieke illustratie", 21 januari 1938 1 stuk. 584 http://proxy.handle.net/10648/b4c2d45a-c8be-4f29-afea-9282f76b6b13 Brief van J.C.Maier-Hultschin uit Chorzow betreffende zijn bezoek aan Nederland, 3 maart 1938 1 stuk. 585 http://proxy.handle.net/10648/0f14f572-1491-4a76-bef3-955034de07ee Brief van Paul F. Sanders betreffende Toscanini, 6 maart 1938, 1 stuk. 586 http://proxy.handle.net/10648/51ed8610-6984-4e29-a4b6-fc66ec4c3090 Briefwisseling i.v.m. de R.K. Sociale Studieclub, met bijlagen, 9 maart 1938 en 25 September 1947 4 stukken. 587 http://proxy.handle.net/10648/b758f637-7f26-4d55-acee-d88825a36564 Brief van J. van Hees aan de redactie van "De Maasbode" over Marchant in de Tweede Kamer, 23 September 1938 1 stuk. 588 http://proxy.handle.net/10648/9a49edd7-e4c3-4868-b374-e65d776e3ac9 Brief van G. Muller houdende verzoek om een voorwoord te schrijven bij haar vertaling van "A psychologia da fé", 8 november 1938, 1 stuk. 589 http://proxy.handle.net/10648/c8d06d56-8223-44dd-a7f6-ed475b30d914 Brief van de Raad van Commissarissen van het blad "Ons Noorden", betreffende een uitnodiging tot het bijwonen van de herdenking van hun 25- jarig bestaan, 15 September 1938 1 stuk. 590 http://proxy.handle.net/10648/90b014ac-c87e-4e81-be25-d2e345b186dd Brief van N.N. uit Saint Brieux houdende beschouwingen over door Duitsland bezette volken. (ca. 1939) 1 stuk. 591 http://proxy.handle.net/10648/84f563fc-e2c0-4fe4-9c27-238ce0644253 Briefwisseling met de financiële redactie van "De Maasbode" betreffende het jaarverslag van de Unilever over 1938, met antwoord en bijlagen. Mei 1939 1 omslag. 592 http://proxy.handle.net/10648/ca862569-842e-4f78-8074-21cf39ad83d3 Brief van Dr. Walter Riesenfeld betreffende visa hulp voor H. Reichenbach, 27 juli 1939 1 stuk. 593 http://proxy.handle.net/10648/3e9d8c35-4b42-4092-ba1e-7ed4030bef7a Briefwisseling met uitgevers en redacteuren. 1935-1946 1 omslag 594 http://proxy.handle.net/10648/19a1d02f-036b-4d93-9e03-6eca43c2ef1b Brieven van Mgr. A.F. Diepen o.a. betreffende aanbevelingen van mevrouw Koonings-van Tilburg, alsmede dank voor belangstelling op 6 maart 1940, 26 oktober 1939, 6 april 1940 en 4 juli 1942 3 stukken. 595 http://proxy.handle.net/10648/e4f8e297-1e52-40ee-b405-69e8233be411 Brief aan L. Couvreur, belgisch gezantschaps attaché, betreffende diens studie over de schrijfwijze van de Nederlandse taal, Concept met aantekening, 5 februari 1940 2 stukken. 596 http://proxy.handle.net/10648/d6d05ef5-39e3-496c-8473-29f57a4fc007 Briefwisseling met Jhr. Van Tets van Goudriaan inzake "beschikbaarstelling der minister portefeuilles". Maart/april 1940, 1 omslag. 597 http://proxy.handle.net/10648/a1e6cf1e-1216-4ed6-b423-fc714a364b31 Brieven van Th. Huf, overste van de Reinilda-stichting o.a. over een uiteenzetting van Marchant en een verzoek hem enige catechisten te zenden, 2 en 20 juni 1940 2 stukken. 598 http://proxy.handle.net/10648/ec20f82a-7399-43d5-8b17-d26ec8057955 Anoniem schrijven getekend "Observer", over het optreden van de Nederlandse S.S., met bijlagen, 7 december 1940 2 stukken. 599 http://proxy.handle.net/10648/a3ae629a-229d-4610-8399-5dc0ab963f6b Brief van N.N. betreffende het zoeken naar een bemiddelaar bij de Rijkscommissaris om toestemming te bekomen voor het uitgeven van een tijdschrift, z.d. (ca. 1940/1941) 1 stuk. 600 http://proxy.handle.net/10648/b0b2c3b6-f167-477d-afd7-a36f9ec0f377 Brief van H. Coebergh's boekhandel te Haarlem over een werk van Telders en de octrooiwet, 16 januari 1943 1 stuk. 601 http://proxy.handle.net/10648/76729805-5713-409c-a481-6c1c5613dc9c Brief van de wollenstoffenfabriek Mommers en Hunfeld N.V. betreffende het cylinderweeftoestel systeem Hunfeld, met bijlagen, 17 maart 1943 2 stukken. 602 http://proxy.handle.net/10648/8fab9c10-dd34-4328-a85d-ad9818cbdc59 Briefwisseling met prof K. Steur, 14 en 22 februari 1944 2 stukken. 603 http://proxy.handle.net/10648/bd88a6a0-93e8-4f21-b699-200e4ceaae99 Brieven van: B.J.A Nijdam, P.B.A. Nijland, C.J. de Jong, H. van der Kooy en J.F. Staal betreffende het zenden van levensmiddelen, 13 juli 1944, 12, 16 en 23 maart 1945 en 18 juli 1946 en z.d 2 stukken. 604 http://proxy.handle.net/10648/35ba4c63-26ba-4c61-91ef-8de6506bd755 Brief van M. van der Marck, directeur van de uitgeverij J.J. Romen en Zonen, over een uit te geven boek van Marchant, 19 juli 1944 1 stuk. 605 http://proxy.handle.net/10648/fcfb67b1-1778-429b-87bd-b80e57cf1de4 Brief van Stef betreffende het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945, met nieuws van de fronten, 10 maart 1945 1 stuk. 606 http://proxy.handle.net/10648/b9aaf5f0-7001-488a-b868-42952b384dcd Briefv an Dr. L.G. Kortenhorst betreffende B.J.A. Nijdam, 13 maart 1945 1 stuk. 607 http://proxy.handle.net/10648/32debbae-be34-4ea5-8628-32c1d08f74b1 Brief van mevrouw B. Linthorst-van Wezel. Mei 1945 1 stuk. 608 http://proxy.handle.net/10648/f6d87ed5-4962-4c76-8e0d-6ecdb2e662f5 Brief van G. baron van Voorst tot Voorst o.a. over de krijgsgevangenschap van Nederlandse officieren, 8 juli 1945 1 stuk. 609 http://proxy.handle.net/10648/86745bde-1991-496d-a700-1eb9d0b759b7 Brief van J.H. van Waveren betreffende de naam van de partij van de links-liberalen na de afscheiding van de Liberale-Unie, 28 juli 1945, 1 stuk 610 http://proxy.handle.net/10648/fa671dff-375a-4373-ac35-9d96d2e23e5e Briefwisseling over zijn artikelen in "De Maasbode", met enige artikelen. 1945-1946, 1 omslag. 611 http://proxy.handle.net/10648/347183ff-cde3-4e5f-a466-57b1b1eced23 Brieven van A.H. Manken, pater Concordius O.F.M. cap. betreffende artikelen van Marchant in het blad "Katholiek Volk", met bijlage, 16 en 21 augustus 1945, 3 stukken. 612 http://proxy.handle.net/10648/503eac22-7210-443b-a44b-4878b2991c4b Brief van T. Knuvelder betreffende een artikel in "De Nieuwe Eeuw", 24 augustus 1945, 1 stuk. 613 http://proxy.handle.net/10648/afd138a8-bcde-4d46-95be-a2c5a60a7dc0 Brief van Dr. P.A. van den Dungen over diens oorlogservaringen, 9 September 1945 1 stuk. 614 http://proxy.handle.net/10648/c9246c15-2bb5-443c-9e51-5b71cc4a45d5 Brief van mrg. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, o.a. over de "zuiveringsziekte", 24 September 1945 1 stuk. 615 http://proxy.handle.net/10648/61318e8c-d676-45ad-b5d8-2505f5078ea8 Brieven en kaarten van prof. Poels 1946-1947 1 omslag. 616 http://proxy.handle.net/10648/bb992069-26f1-419d-addb-4a579c82ec6d Brief van Dr. H.E. Reeser Sr., directeur van de Rijksmuseum inrichting te Rotterdam, over de politiek, 22 maart 1946 1 stuk. 617 http://proxy.handle.net/10648/97d56170-cc2c-4322-951c-69d9c8b20454 Briefwisseling met P.W. Russel jr. betreffende de verschijningsvergunning van het tijdschrift "Het Open Raam", en over een publicatie van Marchant, 20 april 1946 2 stukken. 618 http://proxy.handle.net/10648/c7629b07-9f0a-48e3-ae36-58bed4bc7b2d Brief van J.J. Romen en Zonen betreffende de uitgave van zijn parlementaire geschiedenis, 25 april 1946 1 stuk. 619 http://proxy.handle.net/10648/7dbecff4-b56e-4dea-823b-9742e0b5eb0e Brief van Jhr, Mr. A.C.D. de Graeff, oud-gouverneur-generaal, over particuliere aangelegenheden, 22 juni 1946 1 stuk. 620 http://proxy.handle.net/10648/3d62c0ce-1b00-4508-ac7e-f28929c55120 Brief van de Firma Van Stockum terugzendende een serie artikelen welke niet voor uitgave in aanmerking kwamen, 6 augustus 1946 1 omslag, 621 http://proxy.handle.net/10648/5457d6d1-9690-43f0-9393-ec83929b7963 Brief van (Van Houten?) o,a over de politieke toestand, her Indisch beleid en Mr. C.P.M. Romme, 10 januari 1947 1 stuk. 622 http://proxy.handle.net/10648/4aaf52c6-1bb8-41e5-a957-6c1aea84ef1c Brief van J.C.J. Mens betreffende o.a. Merchant's opinie over de partij van de arbeid, 12 april 1947 1 stuk. 623 http://proxy.handle.net/10648/a4d3079e-c6d2-48f3-8f43-c23afd102196 Brief van mrg.G. Lemmens, bisschop van Roermond, n.a.v. de benoeming van een coadjutor, 19 augustus 1947 1 stuk. 624 http://proxy.handle.net/10648/7b9fc079-df02-4d78-8fe3-664d27b31537 Brief aan Mr. P.C.J. Verheggen over rechtsherstel. Concept, 17 augustus 1947 1 stuk. 625 http://proxy.handle.net/10648/4aeef3c1-e0af-48dc-85d9-df969b35a9ff Brieven van Mr. K. Bijlsma o.a. over de opnieuw op te richten Vrijzinnig Democratische Bond, 1 en 8 januari 1952 en 2 november 1952 3 stukken. 626 http://proxy.handle.net/10648/190aca0d-9a28-484d-a261-1402555068cd Brief van M. Scholten,redacteur van het Deventer's gymnasium-krantje, n.a.v, een artikel van Merchant, 11 juli 1952 1 stuk. 627 http://proxy.handle.net/10648/ea6e89bc-7143-40fe-bf89-8078fab64df4 Brief van A.F.Schepel houdende introductie van G, Holmstrand uit Karlsbad, i.v.m. diens studie over de geschiedenis van Nederland over de jaren 1913-1925, 24 September 1952 1 stuk. 628 http://proxy.handle.net/10648/20dc272a-9f2c-4ed3-8ba2-5080d9109bd7 Fragment van een brief door Marchant overgenomen betreffende de Boerenoorlog, z.d 1 blad.